Czech Republic

Britská mutace koronaviru je už v šesti krajích, potvrdil zdravotní ústav

„S jistotou lze potvrdit vıskyt této mutace v Praze, Støedoèeském kraji, Královéhradeckém kraji, Jihomoravském kraji, v Jihlavì a Plzni. Není možné zcela vylouèit pøítomnost i jinde,“ uvedla pro iDNES.cz mluvèí Státního zdravotního ústavu Klára Doláková. 

Zdravotní ústav nyní podle jejich slov pracuje s hygieniky a laboratoøemi na mapování toho, jak vypadá situace v celém Èesku. Jeden potvrzenı pøípad a podezøení na sedmnáct dalších potvrdila v úterı napøíklad nemocnice ve Slaném.

Hygienici podezøelé pøípady trasují pøednostnì a laboratoøe zvyšují možnosti pro sekvenaci vzorkù, která mutaci mùže potvrdit, uvedl ministr zdravotnictví v úterı ve Snìmovnì. 

Nová mutace má bıt až o 40 procent nakažlivìjší než pùvodní, podle prvních odbornıch èlánkù mùže bıt i smrtelnìjší. Proto podle Blatného už pøi podezøení trasují hygienici pøípadné kontakty nakaženého pøednostnì pøed dalšími pøípady.

Národní referenèní laboratoø pro chøipku a nechøipková respiraèní onemocnìní Státního zdravotního ústavu pracuje v souèasné dobì na 131 vzorcích z rùznıch zdrojù, u nichž je podezøení na vıskyt britské mutace. 

„Vzorky v tuto chvíli zpracováváme a sekvenování stále probíhá. O pøípadnıch vısledcích budeme vèas informovat,“ uvedla mluvèí. Dalších 47 vzorkù laboratoø pøipravila k nahrání do mezinárodní databáze GISAID. Vısledky laboratoø oèekává v tìchto dnech. 

Podle Blatného se upravuje testování, laboratoøím byly doporuèeny PCR sady, které podezøení na nové mutace pøi vyhodnocování vzorku ukazují. „V principu bude naší snahou používat ty metody, které jsou schopné to podezøení detekovat, a rovnìž se zvyšuje poèet sekvenovanıch vzorkù,“ øekl ministr v úterı.

Teprve sekvenace èili podrobná analıza genetické informace konkrétního vzorku viru prokáže, že jde o novou mutaci odhalenou v Británii, Jižní Africe, Brazílii nebo jinou. Analıza je nároèná èasovì i na speciální pøístroje, vìnují se jí tak kromì Státního zdravotního ústavu vìtšinou jen akademická pracovištì. Podle Blatného se kapacita v souèasné dobì navyšuje, jak pøístrojová, tak personální.

Epidemiolog Roman Prymula pro Lidovky.cz v úterı uvedl, že v Èesku se jihoafrická mutace objeví do tøí tıdnù. Státní zdravotní ústav zatím v Èesku jihoafrickou ani brazilskou nezachytil. 

„V rámci celogenomové sekvenace jsme na SZÚ schopni odhalit jakoukoli mutaci, tedy napøíklad i brazilskou nebo jihoafrickou. V ÈR však doposud jiné mutace koronaviru detekovány nebyly,“ dodala Doláková. 

Football news:

Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A