Czech Republic

Brexit může dostihnout rybáře v Belgii, spasit je má glejt z roku 1666

Vlámská ministrynì hospodáøství Hilde Crevitsová pro list Financial Times øekla, že vláda bude chtít glejt použít v pøípadì, že rozhovory Bruselu s Londınem nebudou úspìšné. „Belgie nebude váhat pøihlásit se o toto právo,“ uvedla. První právní analızy podle ní uvádìjí, že pokud obì strany neuzavøou jinou dohodu, lze tøi a pùl století starou licenci nárokovat.

Zprávy o „Chartì rybolovnıch práv“ dosud vyvolávaly spíše úsmìv a málokdo bral archivní listinu vážnì. S krátícím se èasem na uzavøení dohody však vlámské úøady dospìly k závìru, že jim pravdìpodobnì listina zùstane v ruce jako poslední brexitová karta.

Královské privilegium zaruèuje padesáti rybáøùm z Brugg navždy pøístup do vod u Británie. Karel II. jej vydal z vdìènosti za to, že mu právì mìsto na severu dnešní Belgie poskytlo útoèištì v polovinì 17. století, kdy bìhem obèanské války doèasnì odešel do exilu po popravì svého otce Karla I.

Podle ministrynì Crevitsové pochází z britskıch vod zhruba polovina všech úlovkù vlámskıch rybáøù. Tìch je zhruba 2 500. Pokud by tam nemohli dále lovit, znamenalo by to pro nì existenèní hrozbu, dodala ministrynì.

Británie opustila evropskı blok v lednu. Rybolov je vedle pravidel hospodáøské soutìže a dohledu nad dodržováním smluv jedním ze spornıch témat, která zatím blokují pokrok v rozhovorech.

Belgie patøí spolu s Francií èi Nizozemskem do skupiny unijních zemí požadujících v rozhovorech s Británií zachování souèasnıch kvót pro rybolov v britskıch vodách a odmítajících uèinit jakıkoli ústupek. Podobnì nekompromisní pøístup však má však i britská vláda.

Football news:

Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis
Negredo scored for Barcelona after a mistake by Langle. Clement could not take the ball after an out, Ter Stegen did not have time to knock out
Kick It Out about whistling to players who took a knee in the championship: Applaud for ignoring hate speech
Flick about 3:3 with Leipzig: Crazy game. It is important that Bayern did not lose
Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches