Czech Republic

Brazilské město obsadila třicítka lupičů, peníze rozházela lidem na ulicích

Skupina tøiceti mužù podle listu The Independent dorazila do mìsteèka Criciúma tìsnì pøed pondìlní pùlnocí v deseti autech, a to se zámìrem vyloupit øadu bank. Jedním z cílù byla také Centrální banka Brazílie.

Starosta 150tisícového mìsta Clésio Salvaro krátce poté na Twitteru obyvatele vyzval, aby radìji zùstali doma. „Mìsto v tuto chvíli zùstává v obležení. Jedná se o útok velkıch rozmìrù s velmi dobøe vyškolenımi zloèinci. Nechoïte ven, nechte policii dìlat její práci,“ napsal.

Místní média informovala, že kolem pùlnoci se v ulicích zaèala ozıvat støelba. Brazilská vojenská policie poté oznámila, že zloèinci v tunelu vedoucím do centra mìsta zapálili oheò. Úøedníci se domnívají, že to byl jeden z mnoha trikù útoèníkù, jak udržet policii co nejdéle na uzdì.

Na videích, jež obyvatelé umístili na sociální sítì, jsou vidìt zakuklení ozbrojenci v èerném obleèení, kteøí kráèí mìstem a støílí. 

Lupièi v ulicích zajali nejménì šest rukojmích, které poté podle lokálních médií v jednu chvíli použili jako „lidské štíty“, a to když je donutili sedìt uprostøed silnice s cílem blokovat policejním autùm pøístup k bance. Pøi pøestøelce mezi zloèinci a policií byl zranìn jeden policista a èlen ostrahy.

Jako ze seriálu od Netflixu

Na jednom z videí je slyšet rozrušená žena, která nahrála zvuk vıbuchu. „Pro lásku boží,“ zasténala. Pozdìji se ukázalo, že lupièi jednu z bank vyhodili do vzduchu vıbušninami. „Netuším, odkud jsou, ale byli to profesionálové. Nìco takového jsme ještì nezažili,“ øekl starosta Salvaro.

Na dalších videích jsou vidìt odjíždìjící auta, v nichž pravdìpodobnì sedìli lupièi, kteøí za sebou zanechali ulice poházené bankovkami. Nìkteøí se domnívají, že tím chtìli pøimìt obyvatele k tomu, aby vyšli ven a zabránili tak policii ve støelbì èi pronásledování.

A už to bylo plánem lupièù nebo ne, místní se v ulicích skuteènì sebìhli a zaèali peníze sbírat. Jeden z nich, Zel Florizel, na Twitteru sdílel záznam, na kterém je vidìt, jak lidé zbìsile sbírají vše, co najdou. „Aèkoli se tu stala tragédie, mnoho lidí v nouzi bude mít hezèí Vánoce,“ napsal.

Nìkteøí uživatelé sociálních sítích napsali, že video nápadnì pøipomíná scénu ze španìlského seriálu Papírovı dùm od spoleènosti Netflix, kde skupina lupièù použije pøi útìku pøed policií stejnou taktiku.

Podobné pøepadení se odehrálo i dalšího dne

Florizel rovnìž napsal, že skupina byla vyzbrojená bazukou. Policie uvedla, že v souvislosti s incidentem zatím zadržela ètyøi lidi, kteøí na ulicích posbírali více než 800 tisíc realù (3,3 milionù korun). Brazilská centrální banka zatím neuvedla, o kolik penìz ji lupièi pøipravili.

Samira Buenová, øeditelka brazilského Fóra veøejné bezpeènosti, se domnívá, že gang nejspíš zámìrnì udeøil na menší mìsto, které nebylo pøipraveno reagovat na takové množství útoèníkù. „Je zøejmé, že to byla práce vysoce organizované a specializované skupiny,“ uvedla.

Policii se zatím podle The Independentu nepodaøilo žádného z útoèníkù dopadnout, na jejich zadržení ale pracují vyšetøovatelé napøíè Brazílií.

Bìhem úterního veèera se podobná situace jako v Criciúmì opakovala v mìstì Cametá, které leží na opaèné stranì Brazílie. Také tam skupina lupièù v ranních hodinách zaútoèila na Centrální banku Brazílie, brala rukojmí a støílela na policii. Podle ní spolu však dvojice pøípadù nesouvisí.

Útoèníci v Cametá se chovali agresivnìji a jejich útok si podle BBC vyžádal jednoho mrtvého. Lupièi ve mìstì strávili pøibližnì hodinu a pùl, poté se dali na útìk. Z aut pøestoupili na èlun a odpluli po øece Tocantins.

Mìsta Criciúma a Cametá leží na opaènıch stranách Brazílie:

Football news:

Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches
Bruno Fernandes: I'm 26 years old, I can't be tired. If I was tired now, then by the age of 30-32 I would not be playing at all
Chelsea will announce Tuchel's appointment today. He will lead the team in the game against Wolves tomorrow