Czech Republic

Brankáře jsem rychlou střelou asi překvapil, říká Kaut o vítězné trefě

V jednašedesáté minutì v prodloužení nakopl motory a po rychlém prùjezdu na levém køídle pøekonal Dominika Frodla prudkım švihem. Zaøídil tak dvoubodovou vıhru 3:2.

„V prodloužení je to vždycky pade na pade,“ pøemítal Martin Kaut po zápase. „Vidìl jsem, že pode mnou jede bek, šel jsem tedy jeden na jednoho. Snažil jsem se co nejvíc bruslit a pak jsem rychle vystøelil, což Frodlíka asi pøekvapilo a padlo to tam,“ dodal.

Kautovo zaøazení do pøedposlední brázdy nebylo jedinou zmìnou, kterou si trenéøi Dynama pro první domácí pøedstavení nachystali. Do branky se tentokrát od zaèátku postavil Pavel Kantor a mimo sestavu zùstal pardubickı „Big Z“ z Ruska Stìpan Zacharèuk, jenž potøebuje dohnat špatnou fyzièku. A všechny impulzy pomohly. Dynamo pøedvádìlo úplnì jinı hokej než v prvním kole v Liberci (vysoká prohra 1:7).

„Øekli jsme si, co všechno bylo špatnì, koukli jsme se na video a pøed Plzní jsme si ujasnili, že musíme hlavnì dobøe zaèít,“ popisoval Kaut dìní v kabinì po debaklu. Dobrı zaèátek se Pardubicím skuteènì povedl, hned ve tøetí minutì se dorážkou po støele Jakuba Nakládala prosadil útoèník Lukáš Andìl.

„Ve druhé èásti jsme pak na chvíli pøestali hrát, ale tøetí už zase byla bojovná. A v prodloužení se štìstí pøiklonilo k nám,“ byl rád Kaut. „I kdyby se však prohrálo, tak nesmíme propadnout žádné panice, jde o druhé kolo,“ prokázal mladı forvard nastavení hlavy ze zámoøskıch soutìží s tím, že dva body do tabulky se podle nìj urèitì hodí.

V èem však Dynamo musí do pøíštích zápasù pøidat, jsou pøesilovky. Proti Plzni jich odmítlo hned sedm, z toho jednu skoro minutu dlouhou pìt na tøi.

„Pøesilovky se nám poøád nedaøí, ale byly o mnoho lepší než v Liberci. Poèetní vıhody však rozhodují zápasy, kdybychom nìjakou využili, mohlo to bıt úplnì jinak,“ uvìdomoval si Kaut.

Pøíští duel na Vıchodoèechy èeká v pátek v Olomouci. Za souèasné situace nejen v Èeské republice je to ale poøádnì dlouhá doba. Vzhledem k denním koronavirovım pøírùstkùm je možné, že se utkání odehraje bez lidí. Nebo vùbec.

„Abych pravdu øekl, tak o tom slyším poprvé. Moc na to nekoukám, to není naše vìc. Musíme se soustøedit na hokej a buï budeme hrát pøed fanoušky, nebo bez fanouškù,“ odmítá Kaut spekulace.

Lidé zatím na hokej i další sporty mohou, vèera odpoledne však jednala vláda o dalších opatøeních proti šíøení koronaviru, takže je dost možné, že ve chvíli, kdy doèítáte tento èlánek, je už všechno zase úplnì jinak.

Football news:

Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League