Czech Republic

Božena, Kukačky, Hlava medúzy. ČT po Novém roce nasadí tři nové série

Od 3. ledna 2021 bude po ètyøi nedìle hlavní vysílací èas na ÈT1 patøit minisérii Božena, která pøevypráví život spisovatelky Boženy Nìmcové. Stojí za ním èistì ženskı tvùrèí triumvirát, scénáø napsaly Hana Wlodarczyková a Martina Komárková, režii pøevzala Lenka Wimmerová. V titulní roli se pøedstaví Aòa Geislerová, kterou v mladším vìku alternuje Anna Kameníková.

V pátek 8. ledna odstartuje tøináctidílnı seriál Kukaèky, vyprávìjící pøíbìh dvou rodin, které si v porodnici vymìnily dítì. Projekt vzešel ze spoleènosti Dramedy, která pro Kavèí hory vyrobila ságy Vyprávìj! èi První republika, režisérem je Biser Arichtev a hereckou sestavu tvoøí Marta Dancingerová, Marek Adamczyk, Sabina Remundová èi David Novotnı.

Pondìlky od 11. budou vyhrazeny osmidílnému kriminálnímu seriálu Hlava medúzy, jehož ústøedními aktéry jsou vyšetøovatelé vražd brnìnské kriminálky. Symbolem pøíbìhu je stejnojmennı Rubensùv obraz a jednotlivé díly jsou inspirovány skuteènımi pøípady. V režii Filipa Renèe se objeví Jitka Èvanèarová, Jiøí Dvoøák èi Michal Isteník.

Football news:

Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website