Czech Republic

Boj o tendr na Dukovany vrcholí. Průmysl i odbory chtějí Rusy i Číňany

Vicepremiér Karel Havlíèek dnes po jednání se zástupci tripartity uvedl, že zástupci podnikatelù a odboráøi chtìjí pokraèovat v rozjetém tendru a v blízké dobì ho zahájit. „Ještì jsem nevidìl takovou shodu,“ poznamenal Havlíèek. 

Podnikatelé i odboráøi se podle nìj shodli, že není tøeba redukovat poèet možnıch dodavatelù, že nejlepší bude nechat rozbìhnout soutìž s pìti zájemci.

Mezi možnımi uchazeèi dukovanského tendru jsou podle dostupnıch informací ruskı Rosatom, èínská spoleènost CGN, severoamerická spoleènost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Polostátní spoleènost ÈEZ, která je investorem stavby, byla pøipravena vypsat tendr do konce loòského roku.

„Bezpeènostní aspekty soutìže chtìjí zohlednit. Ne však na zaèátku tendru, ale až v prùbìhu nebo na jeho konci. O co bude vìtší poèet uchazeèù, o to je vìtší šance snížit cenu celé investice. Cena investice je klíèovım parametrem pro vıkup budoucí ceny energie. Vnímáme tento názor,“ shrnul hlavní argument Havlíèek.

Sám v pøedchozích dnech zopakoval, že se kloní k názoru spustit tendr v modelu 3+2. Podle tohoto modelu by se firmy z Ruska a Èíny mohly zúèastnit v dodavatelskıch konsorciích, ale nehrály by v nìm vùdèí roli.

„Není na co èekat. Jádro v Èesku chceme a potøebujeme, jako podmínku pro útlum uhlí v roce 2038 ho uvádí doporuèení Uhelné komise. Vláda si také dala vıstavbu novıch jadernıch blokù jako svùj cíl do programového prohlášení, zatím ale nevypsala ani tendr. Není žádnı dùvod pro odkládání tak zásadní vìci,“ øíká Jaroslav Hanák, prezident Svazu prùmyslu a dopravy ÈR.

Zbıvající dvì možnosti poèítají s vyøazením Ruska i Èína ještì pøed zahájením tendru, a to s odkazem na bezpeènost, a odsunem vyhlášení tendru až po øíjnovıch volbách do poslanecké snìmovny. O tìchto variantách chtìjí premiér Andrej Babiš s Havlíèkem jednat dnes odpoledne se šéfy parlamentních stran.

Football news:

Solskjaer on the top 4: The battle will be long. The match with Chelsea is a serious challenge, with the arrival of Tuchel everything has changed there
Bayern signed a contract with Musiala for 5 years, the salary is 5 million euros. Today, the player turned 18 years old
FNL is a place of torment. The clubs themselves pay the league more than it pays them - to rake this out to the new president from the RFU
Manchester United will pay Cavani 2 million euros if they do not extend his contract. The decision will be made when the player heals the injury
Klopp on Liverpool in the top 4: It's a big challenge. We are not so far away, but there is a certain gap
Ronald Koeman: All the top clubs have pressure. Sometimes it seems that only Barcelona plays important matches
Ramos is closer to a new contract with Real Madrid than to leaving the club. The player regularly communicates with Perez