Czech Republic

Boj o Dukovany vrcholí. Pusťte do tendru Rusy a Číňany, chce průmysl i odbory

Vicepremiér Karel Havlíèek dnes po jednání se zástupci tripartity uvedl, že zástupci podnikatelù a odboráøi chtìjí pokraèovat v rozjetém tendru a v blízké dobì ho zahájit. „Ještì jsem nevidìl takovou shodu,“ poznamenal Havlíèek. 

Podnikatelé i odboráøi se podle nìj shodli, že není tøeba redukovat poèet možnıch dodavatelù, že nejlepší bude nechat rozbìhnout soutìž s pìti zájemci.

Mezi možnımi uchazeèi dukovanského tendru jsou podle dostupnıch informací ruskı Rosatom, èínská spoleènost CGN, severoamerická spoleènost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Polostátní spoleènost ÈEZ, která je investorem stavby, byla pøipravena vypsat tendr do konce loòského roku.

„Bezpeènostní aspekty soutìže chtìjí zohlednit. Ne však na zaèátku tendru, ale až v prùbìhu nebo na jeho konci. O co bude vìtší poèet uchazeèù, o to je vìtší šance snížit cenu celé investice. Cena investice je klíèovım parametrem pro vıkup budoucí ceny energie. Vnímáme tento názor,“ shrnul hlavní argument Havlíèek.

Sám v pøedchozích dnech zopakoval, že se kloní k názoru spustit tendr v modelu 3+2. Podle tohoto modelu by se firmy z Ruska a Èíny mohly zúèastnit v dodavatelskıch konsorciích, ale nehrály by v nìm vùdèí roli.

„Není na co èekat. Jádro v Èesku chceme a potøebujeme, jako podmínku pro útlum uhlí v roce 2038 ho uvádí doporuèení Uhelné komise. Vláda si také dala vıstavbu novıch jadernıch blokù jako svùj cíl do programového prohlášení, zatím ale nevypsala ani tendr. Není žádnı dùvod pro odkládání tak zásadní vìci,“ øíká Jaroslav Hanák, prezident Svazu prùmyslu a dopravy ÈR.

Zbıvající dvì možnosti poèítají s vyøazením Ruska i Èína ještì pøed zahájením tendru, a to s odkazem na bezpeènost, a odsunem vyhlášení tendru až po øíjnovıch volbách do poslanecké snìmovny. O tìchto variantách chtìjí premiér Andrej Babiš s Havlíèkem jednat dnes odpoledne se šéfy parlamentních stran.

Football news:

Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A
Thomas Tuchel: Chelsea are in good shape and want to be the first to beat Manchester United on their own field in the Premier League
Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers
On Saturday, the City store was worth 400 million pounds. It was Guardiola who left Sterling, Bernard, Rhodri and other stars in reserve