Czech Republic

Blatný připustil rozvolnění nejtvrdších opatření po 21. březnu. Ale jen, pokud se situace zlepší

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve ètvrtek ve Snìmovnì øekl, že lidé nemají poèítat s rozvolnìním protiepidemickıch opatøení po ukonèení nynìjších omezení. Souèasnı lockdown vyhlásila vláda od zaèátku bøezna na dobu tøí tıdnù. „Pokud se bude situace lepšit, po této dobì mohou bıt pravdìpodobnì uvolnìna ta nejstriktnìjší opatøení, napøíklad omezení pohybu v katastru obce a podobnì,“ øekl k tomu dnes Blatnı. 

Firmy by pøi testování pracovníkù na koronavirus mìly podle nìj co nejvíce využívat samotestování nebo závodní lékaøe a spoleènosti najaté k pracovnì-lékaøskım službám. Stávající sí odbìrovıch center není možné rozšíøit, protože jsou èasto postaveny na spolupráci armády a zdravotníkù v nemocnicích, které jsou pøetíženy a navíc zapojeny do oèkování, dodal.

„Je cílem, aby lékaø pøišel do firmy, nikoli aby se posílali zamìstnanci do odbìrovıch center, která jsou k dispozici pro veøejnost,“ øekl Blatnı. Resort zdravotnictví také udìluje vıjimky dodavatelùm samotestù, od kterıch tuzemské podniky mohou testy nakupovat. Ministerstvo zdravotnictví seznam prùbìžnì doplòuje, aktuálnì èítá zhruba 70 firem, v pondìlí jich bylo asi 20.

Stát na samotesty pøispívá prostøednictvím úlev ze zdravotního pojištìní 60 korun na test, maximálnì zaplatí ètyøi testy na zamìstnance za mìsíc. Odeèty ze zdravotního pojištìní na samotesty platí i pro živnostníky. Firmy nad 250 zamìstnancù zahájily jejich plošné testování ve støedu. Dokonèit ho musejí do 12. bøezna. Dnes se do testování zapojily podniky s 50 až 249 pracovníky, které musejí všechny zamìstnance otestovat do 15. bøezna.

Díky novému vládnímu opatøení bude podle vicepremiéra a ministra prùmyslu Karla Havlíèka (za ANO) 10 tisíc podnikù každı tıden testovat dva až 2,5 milionu pracovníkù. Vláda by dnes na mimoøádném zasedání mìla probrat zavedení povinného testování státních zamìstnancù od støedy 10. bøezna.

V souèasné dobì není testování závazné pro lidi, kteøí pracují z domova. Nevztahuje se ani na pøíspìvkové, veøejné èi veøejnoprávní instituce, podle ministerstva prùmyslu a obchodu se jim ale podobnı postup jako napøíklad v prùmyslovıch firmách doporuèuje.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance