Czech Republic

Blatný musí vysvětlit slova o obětech s covid i o 25 miliardách, žádá opozice

Rakušana zajímá vysvìtlení výroku Blatného, že testy na koronavirus zatím stály už 25 miliard korun.

„Uvìdomme si, že jsme za minulý rok utratili asi dvacet pìt miliard korun jen za testování,“ pronesl ministr zdravotnictví Jan Blatný v nedìli v poøadu Otázky Václava Moravce v ÈT. Moderátor se ho znovu dotazoval, zda uvedl èástku správnì, podle jeho informací mìlo jít jen o pìt miliard. Ministr Blatný ovšem trval na svém a pìtadvacetimiliardovou èástku potvrdil.

Blatný by mìl podle Starostù a nezávislých vysvìtlit i slova, že jen 30 procent obìtí s covidem, které uvádí stát oficiálnì jako poèet obìtí, zemøelo skuteènì na covid.

„My vykazujeme každého, kdo zemøe i na autonehodu a má covid-19, jako èlovìka, který na nìj zemøel,“ tvrdil ve Snìmovnì minulý týden Blatný. V nedìli v Èeské televizi uvedl, že pøímo na covid z celkového poètu zemøela pouze tøetina.

Je tøeba, aby mýty, chýry a hoaxy skonèily, øekl Válek

Jak je to se skuteèným poètem úmrtí s covid-19, zajímá také místopøedsedu TOP 09 Vlastimila Válka. „Je dùležité, aby mýty, chýry a hoaxy skonèily,“ øekl Válek.

Zajímají ho také detaily smluv s jednotlivými firmami, které dodávají a budou dodávat vakcíny do Èeské republiky.

Podpoøil, aby lidé nosili místo roušek úèinnnìjší respirátory. „Principiálnì by bylo lepší, kdyby všichni používali respirátory FFP2,“ øekl Válek. „Kdyby stát podpoøil výrobu èeských dvojkových respirátorù, tak se mùžeme dostat na velmi nízkou cenu,“ øekl Válek. Dodal, že do vicepremiéra Karla Havlíèka to „huèí“ už tøi ètvrtì roku.

Football news:

Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo