Czech Republic

Bílý dům projde po Trumpově odchodu důkladnou očistou. Bude stát miliony

Podle smluv zveøejnìnıch federální vládou bude stát „inauguraèní úklid“ Bílého domu 127 000 dolarù (2,7 milionu korun) a dalších 44 000 dolarù pùjde jen na èištìní kobercù (asi 950 000 korun). Vyèištìní záclon pak pøijde témìø na 30 000 dolarù (bezmála 650 000 korun).

Bílı dùm prochází pøed každou zmìnou administrativy zevrubnım úklidem, kterı však za normálních okolností provádí sám poèetnı personál prezidentské rezidence. Podle historièky Kate Browerové Andersenové, která se specializuje na americké prezidenty, je zadání úklidu Bílého domu soukromé firmì v moderní dobì bezprecedentním krokem. „Nìèeho takového jsme ještì nebyli svìdky,“ øekla ABC.

Trumpova administrativa poøádala v poslední dobì v Bílém domì øadu velkıch spoleèenskıch akcí navzdory varování od zdravotnickıch expertù, že by se lidé mìli vzhledem k pandemii covidu-19 vyhıbat stykùm s dalšími lidmi ve vnitøních prostorech. Úèastníci Trumpem poøádanıch akcí pøitom podle fotografií èasto nenosili roušky ani neudržovali doporuèované rozestupy.

Po tìchto událostech se SARS-CoV-2 potvrdil u øady èlenù administrativy a zamìstnancù Bílého domu vèetnì Trumpa samotného, jeho manželky Melanie nebo prezidentova personálního šéfa Marka Meadowse. Trump kvùli covidu-19 dokonce strávil nìkolik dní v nemocnici.

Spojené státy v posledních dnech zaznamenávají jedny z nejvyšších denních poètù zemøelıch s covidem-19 od zaèátku pandemie, dennì se tam koronavirus prokáže v prùmìru u ètvrt milionu lidí. Koronavirus tak pøedstavuje vızvu i pro nastupující administrativu demokrata Joea Bidena, kterı na rozdíl od svého pøedchùdce dùslednì dbá na dodržování preventivních opatøeních proti šíøení nákazy.

Bidenùv tım hodlá dodržovat pøísné pøedpisy ohlednì pohybu lidí v blízkosti 78letého budoucího prezidenta i v Bílém domì. Zatím však není jasné, zda bude omezovat i poèty zamìstnancù, kteøí se mají podílet na pøípravì rezidence pro nového prezidenta. Podle Bidenova mluvèího chce však demokrat postupovat pøi stìhování do Bílého domu podle obvyklého èasového rámce.

Biden již obdržel obì dávky vakcíny proti covidu-19, stejnì jako jeho manželka Jill. Nastupující mluvèí Bílého domu Jen Psakiová však uvedla, že nìkteøí pracovníci prezidentova kabinetu budou pøesto v pøíštích mìsících pracovat z domova. „V Bílém domì nebude veškerı personál, protože naším heslem je bezpeèí pøed covidem na prvním místì,“ prohlásila s tím, že zatím není jasné, kolik èinitelù bude do prezidentské rezidence pravidelnì dojíždìt.

Football news:

14 million from hair transplant clinics, 6 million from a clothing brand, 0.5 million from fitness centers: a guide to Ronaldo's business empire
I hope Messi wins something with the national team. He is one of the best in the history of football. Marques about the Barca forward
Capello about red Traileru: Even Zidane did not believe! Did you see him laugh? Atalanta was unlucky
Dejan Kulusevski: No one will take away from me the pleasure of daily training with Ronaldo. This experience is for life
Real Madrid wants to appeal against Casemiro's yellow card. Because of it, the player will miss the second leg with Atalanta
I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez
Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG