Czech Republic

Bílí i černí se v USA kvůli protestům ozbrojují. Musíme se chránit, říkají

FBI bìhem èervna uskuteènila více než 3,9 milionù bezpeènostních provìrek (background checks), které zájemci o koupi zbranì musejí podstoupit, aby se zjistilo, zda nemají záznam v trestním rejstøíku nebo psychologické obtíže.

Jedná se o nejvìtší mìsíèní poèet od roku 1998, kdy FBI zaèala tento typ údajù shromažïovat. Pro srovnání – v roce 2019 provedla 2,3 milionù bezpeènostních provìrek.

Dosavadní rekord padl v bøeznu, kdy FBI uskuteènila 3,7 milionù provìrek. Vysoká èísla souvisela s plnım vypuknutím koronavirové krize v USA. Amerièané v obavì z kolapsu spoleènosti skupovali zbranì ve velkém a byli ochotni stát v dlouhım frontách pøed prodejnami. 

Souèasnı nárùst lze taktéž pøisoudit stále trvajícím obavám, že opatøení proti pandemii povedou k nárùstu zloèinu a násilnosti. Zároveò k nìmu ale došlo v dobì, kdy ulice USA zachvátily masivní protesty proti policejnímu násilí.

Demonstrace jsou doprovázeny nièením a rabováním obchodù. Pøesto se množí hlasy požadující nižší pøíspìvky policii. V Minneapolisu ani bezprecedentní vlna násilností neodradila radní, aby ustoupily od svého zámìru zrušit místní policejní oddìlení. Nìkteøí místní se proto bojí, že zùstanou vydáni napospas násilníkùm.

Máme strach, pøiznávají Amerièané

Amerièané hledají zpùsob, jak se ochránit sami. „V souèasné dobì nikdy nevíte, co se mùže stát,“ odùvodòuje koupi zbranì Angel Rambertová. Bìhem nepokojù v Atlantì byl vyloupen obchod telekomunikaèní spoleènosti AT&T, jenž se nachází naproti jejímu bytu.

O zbranì mají zájem i Afroamerièané, kteøí mají strach, že souèasná vyhrocená situace povede k útokùm na èernošskou komunitu ze strany krajnì pravicovıch milicí. Nìkteøí pøiznávají, že se obávají nejen toho, že je policie nebude chránit, ale mají strach i z ní samotné.

„Už osm let bojuji ve svém státì za regulaci zbraní,“ øíká na videu zveøejnìném v názorové rubrice listu The New York Times Kat Traylorová, èernošská radní mìsta Aurora v Coloradu. „Bez ohledu na to, kdo byl v úøadu, se pro èerné a hnìdì komunity nic nemìnilo. A pak jsem si to uvìdomila. Do doby, než budeme mít legislativu a všichni špatní lidé budou beze zbraní, zbranì potøebujeme.“

Ve videu øada èernošskıch aktivistù vyzıvá Afroamerièany, a si „jdou koupit  zbraò“ a „ozbrojí se“, protože „my všichni lidé èerné barvy pleti potøebujeme zbranì, abychom sami sebe ochránili.“

„Obèanské nepokoje, rabování a vızvy k snížení pøíspìvkù policie jsou nepochybnì motivaèní faktory, proè tento trend (prodeje zbraní) narùstá,“ øekl stanici Sky News Mark Oliva, øeditel pro veøejné záležitosti organizace The National Shooting Sports Foundation, která reprezentuje vırobce zbraní.

NSSF odhaduje, že 40 procent tìch, kdo se nyní pokouší si poøídit zbraò, ji pøedtím nevlastnilo. „Amerièané se oprávnìnì obávají o svoji osobní bezpeènost,“ dodává Oliva. Podporovatelé regulace zbraní viní vırobce a prodejce zbraní, že cílenì živí strach Amerièanù, aby mìli vìtší zisky.

Stanice CNN podotıká, že FBI obvykle registruje vyšší míru bezpeènostních provìrek po tragickıch událostech. Federální úøady napøíklad zaznamenaly 39procentní nárùst bezpeènostních provìrek po støelbì na základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu èi 48procentní nárùst po teroristickém útoku v San Bernardinu v Kalifornii.

Americkı pár se bránil zbraní pøed demonstranty:

30. èervna 2020

Football news:

Coca: The win over Liverpool had a good impact on us. It is not easy to beat the European champion and the Premier League twice
Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A
City are ready to give Coulibaly a 5-year contract with a salary of 10 million euros. Napoli wants 80 million for him^. Manchester City are working on the transfer of defender Kalidou Coulibaly from Napoli