Czech Republic

Biden se ujal úřadu. Zvrátil Trumpovy kroky v otázkách migrace či klimatu

„Je to triumf demokracie a nadìje. Vùle lidí byla naplnìna. Nauèili jsme se, že demokracie je køehká a cenná,“ øekl Biden na úvod svého prvního projevu ve funkci. „Vím, že naše ústava a náš národ jsou silné,“ dodal.

„Máme pøed sebou dlouhou cestu. Èelíme velké vızvì, musíme toho hodnì opravit a obnovit,“ uvedla nová hlava státu s tím, že USA èelí pandemii, rasové nerovnosti, vnitønímu terorismu a nárùstu extremismu.

„Chci sjednotit Ameriku. Budeme spoleènì bojovat proti tìmto vızvám,“ øekl a vyzval k národní jednotì, která je podle nìj jedinou cestou kupøedu. Amerièané by si mìli podle nìj opìt naslouchat a respektovat se. 

„Nesmíme se stáhnout do protilehlıch táborù. Musíme ukonèit tuto neobèanskou válku, která staví modré proti èervenım, venkov proti mìstu, konzervativce proti liberálùm,“ prohlásil.

Biden slíbil, že bude prezidentem všech Amerièanù. Chce bojovat stejnì tvrdì za ty, kteøí jej volili, i za ty, kteøí mu svùj hlas nedali. „Obnovíme svá spojenectví ve svìtì a budeme spolupracovat na øešení aktuálních vızev. Budeme partnerem pro mír a prosperitu, uvedl prezident. 

Amerièanùm Biden také slíbil, že k nim bude vždy upøímnı, a to i v tìžké dobì, v níž se nyní zemì kvùli pandemii covidu-19 nachází. „Vstupujeme do období šíøení viru, které asi bude nejt잚í a nejsmrtelnìjší, a musíme odložit stranické rozdíly a koneènì èelit pandemii jako jeden národ,“ øekl.

Biden složil slib do rukou pøedsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse,  viceprezidentka Kamala Harrisová krátce pøedtím do rukou èlenky Nejvyššího soudu Sonii Sotomayorové. Harrisová má ve viceprezidentském úøadì nìkolik prvenství – je v nìm první ženou, prvním obèanem tmavé pleti a prvním Amerièanem s jihoasijskımi koøeny.

Prezident a viceprezidentka po inauguraci zamíøili na symbolickou obhlídku ozbrojenıch sil, která slouží jako symbol pokojného pøevzetí role vrchního velitele ozbrojenıch sil. 

Poté se Biden vydal na nedalekı národní høbitov v Arlingtonu, kde po boku exprezidentù Baracka Obamy, George Bushe mladšího a Billa Clintona položil spoleènì s Harrisovou vìnec u hrobu neznámého vojína.

Biden podepsal øadu exekutivních pøíkazù

Biden a Harrisová následnì zamíøili po washingtonské Pensylvánské tøídì k Bílému domu v doprovodu zástupcù každé ze složek americké armády a vojenského orchestru. Po pøíjezdu do rezidence si Biden prohlédl novì vybavenou Oválnou pracovnu.

Prezident se rozhodl ihned pustit do práce, kolem 23:15 SEÈ podepsal celkem sedmnáct exekutivních pøíkazù, jimiž napøíklad naøídil návrat Spojenıch státù k paøížské klimatické dohodì z roku 2015. 

Z té USA vyvedl bıvalı prezident Donald Trump, kterı ji považoval za ekonomicky nevıhodnou.

Biden pøijal první den ve funkci také øadu dalších rozhodnutí, jejichž cílem je zvrátit nìkteré ze zásadních krokù pøedchozí administrativy. 

Naøídil napøíklad návrat do Svìtové zdravotnické organizace (WHO), ukonèil zákaz cest do USA pro cestující z øady pøevážnì muslimskıch zemí, pozastavil vıstavbu zdi na hranicích s Mexikem, nebo zrušil povolení pro kontroverzní ropovod Keystone XL.

Na tribunách, na nichž pøi inauguraci bıvá bìžnì 200 tisíc lidí, bylo ve støedu kvùli epidemickım opatøením jenom 1000 hostù. 

Ceremonii kromì tøí pøedchozích prezidentù pøihlížel také nìkdejší viceprezident Mike Pence. Místo tisícù tìch, kteøí na inauguraci nemohli bıt, zavlálo pøed Kapitolem pøes 190 tisíc vlajek.

Trump nechal Bidenovi podle tradice vzkaz

Odcházející prezident Trump ètyøi hodiny pøed ceremoniálem opustil Bílı dùm a v posledním projevu podìkoval své rodinì a spolupracovníkùm. Zmínil také úspìchy, kterıch dosáhla jeho administrativa. Do prezidentského vrtulníku Trumpa doprovodila jeho manželka Melania.

„Byly to neuvìøitelné ètyøi roky, nedokážete si pøedstavit, jak tvrdì tato rodina pracovala,“ øekl Trump. Poté zamíøil na Andrewsovu základnu, odkud v prezidentském speciálu Air Force One odletìl na Floridu. Po 152 letech tak na inauguraci z vlastní vùle chybìla odcházející hlava státu.

Své plány pro nejbližší mìsíce a roky Trump nespecifikoval, ale naznaèil, že se z veøejného života nechce stáhnout. Na závìr projevu øekl, že „v nìjaké podobì se vrátíme“, a dodal: „A se vám daøí, brzy se uvidíme.“

Svému nástupci Bidenovi nechal v Bílém domì vzkaz. Dodržel tím tradici, která existuje od doby, co funkci prezidenta USA opouštìl Ronald Reagan.

Biden zahájil støedeèní program úèastí na bohoslužbì. Konala se v øímskokatolické katedrále svatého Matouše nedaleko Bílého domu. Biden je teprve druhım katolíkem v èele USA po Johnu F. Kennedym. 

Biden mìl pùvodnì dorazit do Washingtonu v den inaugurace vlakem ze svého domovského státu Delaware, jak mìl ve zvyku po 36 let, kdy tento stát zastupoval v Senátu. Kvùli obavám o bezpeènost vzhledem k nedávnım nepokojùm v hlavním mìstì však od tohoto zámìru ustoupil.

Televizním speciálem provede herec Tom Hanks

Na slavnosti nechybìly jako obvykle celebrity. Zpìvaèka Lady Gaga zazpívala americkou hymnu a na schodišti pøed Kapitolem vystoupila také zpìvaèka Jennifer Lopezová.

Vzhledem k pandemii organizátoøi zrušili øadu doprovodnıch akcí, kterımi Washington obvykle pøi inauguracích ožívá, jako napøíklad tradièní plesy èi obìd se èleny Kongresu. 

Místo toho pøichystali televizní speciál nazvanı „Oslavujeme Ameriku“, kterı budou vysílat všechny hlavní americké televizní stanice od 20:30 místního èasu. Sledovat jej bude možné rovnìž na internetu. Poøadem bude provázet herec Tom Hanks. 

Ve vysílání se znovu objeví také Biden s Harrisovou a prostor dostanou rovnìž Amerièané, kteøí stojí v první linii boje s pandemií covidu-19, tedy pracovníci ve zdravotnictví, uèitelé èi lidé, kteøí pomáhali se zajištìním financování pro místní protiepidemické projekty.

Masivní bezpeènostní opatøení

Inaugurace se konala za mimoøádnıch podmínek vyvolanıch pandemií a také událostmi ze 6. ledna, kdy na Kapitol zaútoèili Trumpovi pøíznivci. Washington støežilo kromì policie 25 tisíc pøíslušníkù národní gardy. 

Støed mìsta byl uzavøen stejnì jako park mezi Kapitolem a Lincolnovım památníkem. Bezpeènost inaugurace zajišovala prezidentská ochranka. 

Biden tak složil pøísahu v zabarikádovaném mìstì - úøady uzavøely nìkolik mostù èi stanice metra v centru Washingtonu a na køižovatkách vyrostla provizorní kontrolní stanovištì. Nejezdí rovnìž nìkteré mezimìstské autobusy a vlaky.

Aèkoli konkrétní hrozbu urèenou Bidenovi bezpeènostní složky nezaznamenaly, sledovaly debatu èlenù krajnì pravicovıch skupin na internetu. Provìøovali se rovnìž nasazení gardisté a v úterı jich bylo kvùli nevyhovující provìrce 12 z akce staženo.

V èase Bidenovy inaugurace byl v okolí Kongresu klid, v ulicích kolem vládní ètvrti byli jen novináøi a hrstky podporovatelù nového prezidenta. Klid byl i pøed budovami zákonodárnıch sborù jednotlivıch americkıch státù, kde se úøady rovnìž obávaly pøípadnıch potyèek

Biden i pøes možné nebezpeèí trval na tom, aby se inaugurace odehrála na tradièním místì pøed Kongresem, kde se koná již od roku 1981. „Nebojím se složit pøísahu venku,“ øekl v pondìlí s tím, že má bezmeznou dùvìru v Tajnou službu, která zaruèuje ochranu pøedních ústavních èinitelù. 

Football news:

Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers
On Saturday, the City store was worth 400 million pounds. It was Guardiola who left Sterling, Bernard, Rhodri and other stars in reserve
Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France
Tuchel will be allocated more than 250 million euros for summer transfers at Chelsea. Abramovich gave the go-ahead (Sport1.De)
Paratici on the injury of Dybala: The reviews of specialists are not as bad as they expected in Juve
Jose Mourinho: Pressure is like oxygen. The problem is when he's not there