Czech Republic

Biden otevřel Trumpovo zařízení pro dětské migranty, levice ho za to cupuje

Trumpova administrativa otevøela doèasnı stanovı tábor pro dìtské migranty bez doprovodu v létì 2019 v texaském mìstì Carrizo Springs, ale po mìsíci jej zase zavøela kvùli menšímu poètu oèekávanıch pøíchozích. Bidenova administrativa jej nyní otevøela, pøièemž jako dùvod uvádí právì nárùst pøicházejících migrantù, kterı nestaèí pokrıt stálá uprchlická zaøízení.

Stanice CBS s odvoláním na vyjádøení pohranièních úøedníkù uvádí, že skoro 90 procent z 8 tisíc dostupnıch postelí je zaplnìno. V pondìlí poèet ubytovanıch dìtskıch migrantù dosáhl 7 100.

Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb pro dìti v prùbìhu posledních ètyø let pøipravilo celkem 13 200 postelí, kvùli koronavirové pandemii je ale skoro polovina jich nedostupná. Jen za poslední tıden pøíslušníci pøíhranièních služeb zadrželi více než 1 500 dìtskıch migrantù.

Tábor v Carrizo Springs by mìl pojmout 700 dìtí ve vìku 13 až 17 let. Námìstek ministra zdravotnictví a sociálních služeb pro veøejné záležitosti Mark Weber øekl listu The Washington Post (WP), že po konci pandemie úøady tábor znovu zavøou.

Hnìv demokratù

Demokraté pøechodné stanové tábory v Carrizo Springs a Tornillu za Trumpovy éry ostøe kritizovali. Vadilo jim, že jsou drahé a že nemusí splòovat stejnì pøísné požadavky jako stálá zaøízení pro dìtské migranty. Podle WP stojí ubytování dítìte v stanovém táboøe 775 dolarù (16 530 korun) dennì, zatímco v pøípadì stálıch center je to 290 dolarù (6 185 korun) dennì.

Znovuotevøení staronového tábora tudíž nepøivítali demokraté s nadšením. „Tohle není v poøádku, nikdy nebylo v poøádku a nikdy nebude v poøádku. Bez ohledu na administrativu nebo stranu, (která je zrovna u moci),“ napsala demokratická kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, jeden z vùdèích hlasù progresivistù v Demokratické stranì.

Zklamání vyjádøila i kolegynì AOC z takzvané „úderky“ (The Squad) progresivistickıch politièek ve Snìmovnì reprezentantù Ilhan Omarová. „Nìkolik administrativ se rozhodlo bezohlednì zamknout tisíce dìtí hledajících útoèištì v USA. Dokud budeme nahlížet na lidi, kteøí hledají lepší život, jako na mimozemšany namísto toho, abychom je vidìli jako naše bližní, náš imigraèní systém nás bude i nadále zklamávat,“ tweetovala.

Proti jsou i nìkteøí lidskoprávní aktivisté. „Když jsem èetla, že se (tábor) znovu otevírá, rozplakala jsem se,“ øekla Rosey Abuabaraová, která byla zatèená za protesty proti táboru v roce 2019. „Utìšovala jsem se, že byl považován za cadillac táborù (pro dìtské migranty), ale nedoufám, že Biden to vylepší.“

Weber opatøení brání s tím, že o dìti je v pøechodnıch táborech vždy dobøe postaráno. Je podle nìj lepší, aby dìti skonèily v nich než v detenèních centrech spravovanıch pohranièní stráží (Border Patrol), které jsou primárnì urèeny pro dospìlé migranty. CBS upozoròuje, že migranti tato zaøízení nazıvají „hierelas“ (mrazáky) kvùli nízkım teplotám, které v nich panují a „perraras“ kvùli jejich podobnosti s chovatelskımi stanicemi.

Podle WP lze postupné zaplòování uprchlickıch center na americkıch hranicích pøisoudit vstøícnìjší politice nového prezidenta, kterı na rozdíl od jeho pøedchùdce vysílá migrantùm pozitivní signály, že je USA pøijmou. Biden má v plánu poskytnout jedenácti milionùm nelegálních migrantù v USA cestu k plnému obèanství.

Nìkteøí provozovatelé útulkù pro migranty se domnívají, že Bidenova administrativa se nyní èásteènì potıká i s dlouhodobımi dùsledky Trumpova pøístupu vyhošování dìtí bez doprovodu, èímž došlo k nahromadìní nevyøízenıch žádostí o azyl. „Vytvoøilo to bublinu, která praskla, protože teï se mohou dostat dovnitø,“ øekl jeden úøedník stanici CBS.

Nezletilí migranti èekají v zaøízeních na takzvané sponzory, obvykle pøíbuzné nebo pøátele rodiny, kteøí už v USA žijí. Úøady se snaží sponzory identifikovat. Spolu s nutností provádìt koronavirové testy pak dìti zùstávají v migraèních zaøízeních déle, než by Bidenova administrativa byla ráda.

Football news:

Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it