Czech Republic

Bezpečnost na prvním místě. Při budování sítí 5G se jedná o rozhodují faktor, shodli se účastníci konference

Intenzivnì se o rizicích sítí takzvané páté generace od vèerejška baví i úèastníci letošní bezpeènostní konference, kterou uspoøádal Národní úøad pro kybernetickou a informaèní bezpeènost (NÚKIB). Aèkoli se dvoudenní setkání kvùli pandemii odehrálo jen online formou, pøilákalo pøes 1100 úèastníkù a na 50 øeèníkù ze 120 zemí.

„Minulı roèník konference a její takzvané pražské návrhy pøispìly k rozvoji a pøijetí národních a regionálních politik tıkajících se bezpeènosti sítí 5G,“ zdùraznil na úvod konference Karel Øehka, øeditel NÚKIB, s tím, že akce má globální ambice.

V úvodním panelu, kterı mohla zhlédnout i veøejnost, vystoupil dále také americkı ministr zahranièí Mike Pompeo. Ten se mìl akce, pùvodnì plánované na kvìten, zúèastnit osobnì. Kvùli koronakrizi se konference pøesunula na záøí a pøešla do virtuálního módu.

ÈR je kvùli Èínì lídrem v oblasti potvrzování hrozeb, prohlásil Pompeo

„Èeská republika je lídrem v oblasti potvrzování hrozeb, které pøedstavuje Komunistická strana Èíny a její technologické spoleènosti,“ prohlásil Pompeo. Jasnì tím narážel na varování NÚKIB z prosince 2018, v nìmž oznaèil využití èínskıch technologií od firem Huawei a ZTE pøi stavbì kritické infrastruktury za riziko. Podle Pompea ani USA nestojí stranou. Zmínil iniciativu Trumpovy administrativy Èistá sí, která míøí na zabezpeèení digitální infrastruktury demokratickıch zemí. A to zejména pøed Èínou. K ní se pøipojilo už 30 zemí.

Konferenci zaštítil premiér Andrej Babiš. „Bezpeènost sítí 5G bude urèující pro bezpeènost všech novıch technologií, které na nich pobìží a které jsou pro nás èím dál tím dùležitìjší. Musíme si bıt jisti, že tyto inovace neohrozí naše bezpeènostní zájmy,“ prohlásil premiér na úvod akce, které se zúèastnili politici, akademici a experti USA, Velké Británie, Izraele, Jižní Koreje, Austrálie, Japonska èi Indie.

Kromì Pompea pøednesli veøejné projevy také australskı ministr vnitra Petr Dutton a místopøedsedkynì Evropské komise Vìra Jourová. Následnì bylo setkání vyhrazeno jen pro omezenı okruh øeèníkù a hostù. Vısledkem letošní konference by mìla bıt sdílená e-knihovna s pøíklady technickıch i právních øešení, která jednotlivé zemì a instituce pøi zabezpeèení sítì 5G zavedly.

Football news:

Fati is the first in the history of the Champions League to score 2 goals under the age of 18
Messi scored in the 16th consecutive Champions League season and repeated Giggs' record
Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens