Czech Republic

Bez demonstrace. Autobusy policie otočila, poslancovy pozvánky neuznala

Autobusy nabraly první cestující v šest hodin ráno v Karviné, pro další zamíøily do Orlové. Už od zaèátku je sledovaly desítky policistù.

Další cestující už v Ostravì vyzvednout nestihly. Pøesnì na hranici okresù Karviná a Ostrava hlídky oba vozy zastavily a vrátily zpìt. Pokutu na místì nikdo nedostal. Policie pøípad pøedá k doøešení do správního øízení.

„Policie nám øekla, že pozvánky na vıbìrové øízení asistenta poslance (za které se akce maskuje, pozn. red.) neuznává a že pøedpokládá, že obcházíme vládní naøízení zakazující vycestování z okresu,“ øekl jeden z odmítaèù koronavirovıch opatøení.

„Cestující nesplòovali podmínky vycestování z okresu,“ potvrdila mluvèí moravskoslezskıch policistù Pavla Jiroušková. Dodala, že se v autobusech nacházelo sedm lidí a øidièi.

Na demonstraci míøí i autobusy z jinıch koutù republiky – napøíklad z Plzeòského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje.

Dohlížet bude nìkolik stovek policistù

Veøejná shromáždìní jsou nyní možná maximálnì v poètu 100 osob ve skupinách po 20 úèastnících. Tyto skupiny mezi sebou musí dodržet minimálnì dvoumetrové rozestupy. Novì vláda vyžaduje také respirátor, chirurgickou roušku èi obdobnì úèinnı certifikovanı prostøedek na ochranu dıchacích cest.

„Úèast na demonstraci není dùvod pro opuštìní okresu,“ podotkl v úterı ministr vnitra Jan Hamáèek.

Pražská policie je na demonstraci pøipravená. „Cílem bezpeènostních opatøení bude pøedevším zajištìní klidu, veøejného poøádku a dohled nad dodržováním vládních naøízení,“ uvedl k demonstraci mluvèí Jan Danìk.

Na demonstranty bude dohlížet nìkolik stovek policistù z poøádkové, dopravní i kriminální služby èi antikonfliktního tımu. „Na bezpeènostním opatøení spolupracujeme i se strážníky mìstské police a komunikujeme jak se svolavateli akcí, tak i s pracovníky Magistrátu hlavního mìsta Prahy,“ doplnil.

Od pondìlní pùlnoci je v celém Èesku omezen pohyb. Platí zákaz cest lidí mezi okresy, vyjma dopravy do zamìstnání, k lékaøi nebo na úøad. Pro cesty k lékaøi èi na úøady mimo okres je nutné èestné prohlášení nebo formuláø ministerstva s místem, èasem a cílem cesty.

Football news:

Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents