Czech Republic

Berlínská senátorka chce kvóty pro migranty ve správě. Neústavní, míní kritici

Breitenbachová chce, aby podíl lidí cizího pùvodu ve veøejné správì více reflektoval jejich rozprostøení v berlínské obecné populaci. Podíl jedincù s migraèními koøeny se odhaduje na 35 procent, ve veøejné správì je to 12 procent, píše nìmeckı deník Die Welt. 

„Chceme, aby zde každı mìl rovné pøíležitosti. Neakceptujeme strukturální diskriminaci,“ uvedla senátorka za stranu Levice. „Pevná pravidla a jasné financování ve formì kvót jsou k tomu, aby ve veøejné správì bylo zamìstnáno více lidí s migraèní historií, nezbytná,“ tvrdí.

Pokud by její návrh schválil berlínskı parlament, pøi stejné klasifikaci by místo ve veøejné správì získal ten uchazeè, kterı má cizí pùvod.

Obhajoba kvót vzbudila v berlínské levicovì orientované vládní koalici tøenice. „Oznámení Elke Breitenbachové a (senátní) integraèní komise v listu Tagesspiegel, že R2G (oznaèení pro berlínskou koalici tøí stran, která se skládá z SPD, Levice a Zelenıch, pozn. red.) plánuje 35% kvótu pro migranty ve veøejnıch službách a preferenèní zacházení pøi jejich najímání, je docela opovážlivé. Každopádnì, parlamentní skupina SPD se na tom ještì neusnesla,“ napsal na Twitteru mluvèí SPD frakce Frank Zimmermann.

SPD vyèítá senátorce, že si na celé záležitosti pokouší nahnat politické body. Podle zástupcù strany Breitenbachová ví, že Senát se v interní diskuzi o aktualizaci zákona o participaci a integraci dohodl, že nebude obsahovat žádné kvóty, ale pouze „cíle“, kterıch má daná úprava dosáhnout, píše list Tagesspiegel.

Senátorka odmítá námitky SPD s odkazem na koalièní smlouvu, která si stanovila „reformu (integraèního) zákona za jasnı úkol“. „Jako odpovìdná senátorka jsem udìlala návrh, o kterém jsme na technické úrovni diskutovali s koalièními frakcemi,“ hájí se Breitenbachová.

Zastání našla u Zelenıch. Mluvèí strany pro integraci a uprchlíky Bettina Jaraschová považuje návrh za správnı. „Pøedstavy o spoleèenském uspoøádání tìch, kteøí odmítají mìkké cíle uvedené v návrhu, jsou zastaralé a nutnì potøebují modernizaci,“ øekla Jaraschová na adresu SPD.

Diskriminaèní návrh, kritizuje opozice

Opozice se kloní na stranu SPD. Podle pravicovì orientované Svobodné demokratické strany (FDP) návrh jakékoliv preferenèního zacházení bojuje se „symptomy, nikoliv pøíèinami“. Køesanskodemokratická unie (CDU) a Alternativa pro Nìmecko (AfD) vnímají návrh jako „neústavní“ a diskriminaèní. „Zde, pod rouškou antidiskriminace, je ve skuteènosti diskriminován každı, jehož pøedci zde žili déle,“ prohlásil specialista CDU na právní politiku Sven Rissmann.

Podle listu Taggespiegel se SPD bojí, že návrh zákona neobstojí pøed státním ústavním soudem. Právník Arnd Diringer je pøesvìdèen, že se jedná o oprávnìné obavy. Èlánek 33, odstavec 2 nìmeckého základního zákona totiž stanovuje, že: „každı Nìmec má stejnı pøístup ke veøejné funkci podle své zpùsobilosti kvalifikace a profesionálního vıkonu.“

Podle Diringera jsou možné odchylky od tohoto základního principu ve vıjimeènıch pøípadech, napøíklad pro zdravotnì postižené jedince. Avšak preference založená na etnickém pùvodu je vıslovnì zakázána. „To je tak hrubì protiústavní,“ øíká o návrhu právník, že se kritici ani „nemusí snažit“ o jeho stáhnutí.

Za zbyteènı považují návrh i zástupci policie. Podle mluvèího profesní policejní asociace „Nezávislí“ Jörna Badendicka je proti principu „vıbìru nejlepších“. Podotıká, že lidé s migraèním pùvodem jsou v berlínské policii pomìrnì zastoupeni. Jejich podíl podle údajù tvoøí 38 procent.

Football news:

Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game
Pep Guardiola: Man City were stable when they won the Premier League. Other champions are competing for the top 4