Czech Republic

Beneš povede ČEZ další čtyři roky, dozorčí rada mu prodloužila mandát

Pokud Beneš dokonèí ve ètvrtek schválenı mandát, firmu povede minimálnì do konce roku 2025. ÈEZ nyní pøipravuje tendr na stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárnì.

„K praxi nadnárodních spoleèností patøí, že se personální otázky nejvyššího vedení øeší v dostateèném pøedstihu, pøedevším v zájmu zachování kontinuity smìøování spoleènosti. V pøípadì pøedsedy pøedstavenstva je standardní, když k eventuální volbì dochází zhruba rok pøed koncem funkèního období,“ uvedl Køíž.

Majoritním akcionáøem ÈEZ je stát, kterı drží pøes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií firmy. „V loòském roce došlo k aktualizaci strategie spoleènosti, která se orientuje na pøechod k bezemisním zdrojùm, nové energetické smìry a stìžejnì na Èeskou republiku a blízkı region a naplòování této akcionáøi pøijaté strategie se postupnì uskuteèòuje,“ dodal Køíž.

Padesátiletı Beneš vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báòské v Ostravì a Brno Business School Nottingham Trent University. V letech 1993 až 1997 pracoval jako vedoucí odbytu ve spoleènosti Bohemiacoal a poté øídil firmu Hedviga Group. Mezi roky 2000 a 2004 byl šéfem závodu ostravské spoleènosti Tchas. Do ÈEZ pøišel v roce 2004 na místo øeditele úseku nákupu. Èlenem pøedstavenstva firmy je od konce roku 2005.

Je také èlenem takzvané uhelné komise, která øeší útlum tìžby uhlí v ÈR a Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde se podílí na pøípravì Hospodáøské strategie a Národního plánu obnovy ÈR. Pùsobí i v pøedstavenstvu Svazu prùmyslu a dopravy ÈR - od roku 2019 jeho prvním viceprezidentem.

ÈEZ je nejvìtší èeská energetická firma. Èistı zisk skupiny za tøi ètvrtletí letošního roku dosáhl stejnì jako loni za stejné období 13,6 miliardy korun. Tržby firmì meziroènì stouply zhruba o pìt procent na 155,5 miliardy korun.

Football news:

Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well