Czech Republic

Bendovy teplické oslavy se účastnil i krajský policejní ředitel Husák. Švejdar ho vyzval k rezignaci

Narozeninové slavy podnikatele a bıvalého vlivného politika ÈSSD Petra Bendy se úèastnili napøíklad i pøedseda Národní sportovní agentury Milan Hnilièka (za ANO), místopøedseda Rady Èeské televize Jiøí Šlégr nebo expremiér Jiøí Paroubek.

„Záležitost jsem již nechal prošetøit odborem vnitøní kontroly policejního prezidia. Plk. Husákovi jsem již sdìlil, že jeho jednání považuji za zcela nepøijatelné a neomluvitelné. Vyzval jsem ho, aby pøijal osobní odpovìdnost,“ napsal Švejdar na twitteru.

Hamáèek rovnìž na twitteru upozornil, že pokud se Husák akce zúèastnil, porušil tím vládní naøízení. „Oèekávám, že z toho buï okamžitì vyvodí osobní odpovìdnost, nebo to s ním pan policejní prezident jako jeho pøímı nadøízenı urychlenì kázeòsky vyøeší,“ napsal ministr.

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznaèil chování úèastníkù v dobì vládních opatøení proti epidemii covidu-19 za nepøijatelné. Hnilièka kvùli své úèasti na akci rezignoval na poslaneckı mandát. „Co se tıèe funkce šéfa sportovní agentury, poèkám, jak se k celé vìci postaví sportovní prostøedí. Zatím ale cítím velkou podporu,“ sdìlil ÈTK. Hnilièka také poslal 50.000 korun na charitu.

Blesk napsal, že Benda v hotelu v sobotu veèer slavil 50. narozeniny. Organizátor i úèastníci akce porušili nìkolik platnıch opatøení proti šíøení koronaviru, hrozí jim pokuta. Pøípad provìøuje policie, pokud zjistí porušení naøízení, pøedá vìc k doøešení správním orgánùm.

V Èesku nyní musejí bıt zavøené vnitøní prostory restaurací, na veøejnıch místech jsou povinné roušky a rozestupy, na vnitøních i venkovních akcích se mohou setkat maximálnì dva lidé, od 21:00 platí až na vıjimky zákaz noèního vycházení.

V øíjnu stál podobnı pøípad místo ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO), jejž Blesk vyfotil pøi odchodu ze schùzky se šéfem poslancù ANO Jaroslavem Faltınkem v zavøené restauraci na Vyšehradì. Faltınek kvùli tomu opustil funkci prvního místopøedsedy ANO, snìmovní funkci si nechal.

Football news:

Zlatan Ibrahimovic: Failure is part of success. If Zlatan can make a mistake, so can you
Goretzka pro 4:2 vs Borussia: Bayern deserved to win, although they did not enter the game well
Gundogan is the new Lampard. Pep's system made him the most productive midfielder in Europe
Barca midfielder Moriba: We never thought that the title race in La Liga was lost
Ignashevich about 1:2 with Chaika: Torpedo had enough chances for a confident victory
Holand escaped serious injury and will play against Sevilla
Inzaghi on 1:3 with Juventus: Lazio deserved much more