Czech Republic

Belgická vicepremiérka je na JIP, covid má i německý šéf zdravotnictví Spahn

Ministryni Wilmèsovou, která byla do 1. øíjna pøedsedkyní belgické vlády, pøevezli na jednotku intenzivní péèe ve støedu veèer. „Je pøi vìdomí a komunikuje,“ uvedl její mluvèí. Nákaza koronavirem se u politièky, která zastává i funkci vicepremiérky, potvrdila v sobotu. 

Tehdy ministrynì informovala, že ji patrnì nakazil nìkdo z rodinného kruhu. Mimo domov totiž podle svıch slov dodržovala nezbytná opatøení.

Souèasnı premiér Alexander De Croo na Twitteru popøál vládní kolegyni brzké uzdravení a zdùraznil, že „pøed nebezpeènım virem není nikdo imunní“.

V Belgii s jedenácti miliony obyvatel se od poèátku epidemie koronavirem nakazilo už více než ètvrt milionu lidí. S covidem-19 zemøelo pøes 10 500 nakaženıch. V nemocnicích je v souèasnosti pøes 3 200 pacientù s covidem-19.

Wilmèsová se 12. øíjna úèastnila v Lucemburku schùzky ministrù zahranièí èlenskıch zemí Evropské unie. Nákaza se pozdìji prokázala i u šéfa rakouské diplomacie Alexandera Schallenberga. Èeskı ministr zahranièí Tomáš Petøíèek uvedl, že na schùzce s Wilmèsovou ani Schallenbergem nehovoøil delší dobu.

První nakaženı v nìmecké vládì

Už ve støedu se nákaza prokázala také u nìmeckého ministra zdravotnictví Jense Spahna. Ten se tak stal prvním èlenem spolkové vlády s pozitivním testem. Zatím je témìø bez pøíznakù a uchılil se do domácí karantény, informovala agentura DPA. 

Nìmeckı ministr zdravotnictví Jens Spahn pøi berlínském zasedání dolní komory...

Nìmeckı ministr zdravotnictví Jens Spahn pøi berlínském zasedání dolní komory parlamentu. (28. kvìtna 2020)

Pøestože se politik z Køesanskodemokratické unie (CDU) kancléøky Angely Merkelové ještì ve støedu dopoledne úèastnil zasedání vlády, nemusí bıt všichni èlenové kabinetu v izolaci, protože na schùzích jsou dodržována pøíslušná hygienická pravidla, která mají zaruèit, že i pøi zpìtném pozitivním testu nìkterého z úèastníkù schùze nemusí ostatní nebo dokonce všichni do izolace. Podle DPA to uvedl vládní mluvèí.

Podle ministerstva zdravotnictví byl šéf resortu testován s pozitivním vısledkem brzy odpoledne a okamžitì se odebral do domácí karantény. „Dosud se u nìj objevily jen pøíznaky nachlazení. Všechny kontaktní osoby jsou aktuálnì informovány,“ sdìlilo ministerstvo.

Na fotografiích z dopoledního zasedání vlády je podle DPA vidìt Spahn se zakrytım nosem a ústy. Pøi vlastním jednání u stolu však èlenové kabinetu roušky nemìli, upozornila agentura. Ukazují to údajnì fotografie kancléøky Merkelové a ministrù. 

„Podmínky ve spolkovém kancléøství a zvláštì v mezinárodním konferenèním sále jsou s ohledem na ochranu pøed infekcí zvl᚝ optimalizovány a odbornì je pøezkoumal zdravotní úøad Berlín-Mitte,“ øekl mluvèí vlády. Kabinet zasedá u velkého kulatého stolu a mezi jednotlivımi úèastníky je vždy nìkolik míst volnıch.

Už døíve muselo do karantény z preventivních dùvodù kvùli kontaktùm s nakaženımi nìkolik nìmeckıch politikù, vèetnì Merkelové a prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona