Czech Republic

Během prvních dvou hodin se k očkování registrovalo přes 90 tisíc učitelů

Registraci spustil Centrální registraèní systém ráno v devìt hodin. V první etapì se hlásí zejména uèitelé a nepedagogiètí pracovníci ve vìku od 55 let vıše a další pracovníci, kteøí zajišují provoz otevøenıch škol. 

Ze zamìstnancù vybrali zájemce øeditelé jednotlivıch škol. Poskytli jim kód z ministerstva zdravotnictví, kterım uèitelé pøi registraci potvrdí svou pøíslušnost k prioritní profesní skupinì. Na oèkovacím místì budou pozdìji ještì pøedkládat potvrzení od zamìstnavatele o práci ve škole.

Podle odhadu ministerstva je v regionálním školství zamìstnáno 330 000 lidí. Další etapa jejich oèkování by mìla následovat po dvou až tøech tıdnech. Poèítá se pro nì s vakcínou AstraZeneca, kterou nìkteøí senioøi odmítají kvùli nejasnostem o její úèinnosti. Aèkoli je oèkování dobrovolné, ministerstvo ho dùraznì doporuèilo kvùli potøebì ochrany uèitelù pøed covidem-19 a i vzhledem ke spoleèenskému postavení a vlivu pedagogù ve spoleènosti.

Systém slouží k objednání termínu oèkování na zvoleném místì. Prvním krokem k oèkování je právì registrace, která vytvoøí databázi lidí splòujících v dané chvíli podmínky pro oèkování. K registraci je zapotøebí kartièka pojištìnce a mobilní telefon, na kterı pøijde po zadání telefonního èísla PIN kód nutnı pro další postup pøi vyplòování online formuláøe.

Po úspìšné registraci spojené s vıbìrem oèkovacího místa následuje druhı krok, a to rezervace oèkování na konkrétní den a èas. Jakmile bude ve zvoleném místì volnı termín, obdrží zájemce textovou zprávu s dalším PIN kódem, kterı využije k provedení rezervace. Termín oèkování druhé dávky si pak domluví pøímo v oèkovacím místì po aplikování dávky první.

V pøípadì problémù s pøihlášením se mohou uèitelé obracet na informaèní linku 1221. Linka bìhem prvních dvou hodin od zaèátku registrací obsloužila pøes 4700 lidí, což je více než ètyønásobek bìžného dopoledního víkendového provozu. Hlavními tématy dotazù byla vedle oèkování uèitelù také nová opatøení vyhlášená vládou. Linku aktuálnì obsluhuje pøes 170 operátorù.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life