Czech Republic

Balíček s úplatky jsem předával obsluze vinárny, řekl technik z kauzy Stoka

Petr Kosmák u Krajského soudu v Brnì popsal, že místo vedoucího technika na radnici mu nabídl další z obžalovanıch, podnikatel Pavel Ovèarèin, s tím, že bude muset prosazovat pøedem domluvené firmy.

„Po schùzce mnì pan Švachula øekl, že co jsem s tím èlovìkem odpoledne probíral, je pravda. Na nabídku stát se vedoucím technikem správy nemovitostí jsem kıvl. Ovèarèin mnì pøedložil seznam firem, kterı jsem mìl dát podøízenım. Ještì mnì øekl, že jestli místo nepøijmu, tak mnì hrozí vyhazov z místa øadového technika. A pokud se stanu vedoucím, tak budu hlídat techniky, aby vybírali firmy z daného seznamu,“ vylíèil Kosmák.

Ten podle svıch slov Ovèarèinovi vysvìtloval, že nelze firmy u rozdìlanıch prací vymìnit ze dne na den. Dostalo se mu odpovìdi, že má stávajícím firmám nabídnout, že mohou bıt èleny dodavatelského tımu za pøedpokladu, že budou odvádìt 15 procent z dohodnutıch èástek. Seznam firem se tak prùbìžnì mìnil.

Následnì se Kosmák od Švachuly dozvìdìl, že Ovèarèin ve své roli skonèil. Se Švachulou se vedoucí technik podle své vıpovìdi setkal u nìj v galerii.

„Mìl tam seznam firem a já mu øíkal, které firmy patøí pode mnì, a kdo byl pod Ovèarèinem. Následnì mnì Švachula øekl, že od teï budu peníze pøedávat jemu, respektive obsluze jeho Garage Wine a dal mnì lístek se jménem obsluhy. Stálo na nìm Viktor Volnı,“ sdìlil Kosmák.

Právì Volnému pak v letech 2016 až 2018 podle spisu pøedával balíèky s úplatky. „Zeptal jsem se, jestli tu mùžu nechat balíèek pro pana Švachulu, a pan Volnı, že samozøejmì. Co bylo s penìzi dál, nevím,“ poznamenal Kosmák.

Z 15 procent, které vybírali jako úplatek z celkového objemu zakázky, mìl prı dvì procenta. „Zbytek jsem odevzdával Ovèarèinovi. Bylo mnì jen sdìleno, že je nìjaká skupina kolem pana Švachuly, které pøipadne zbytek. Šlo o desítky až stovky tisíc mìsíènì,“ upøesnil Kosmák.

Seznam 25 firem

Podnikatel Smolka, kterı vypovídal pøed Kosmákem, je spoluvlastníkem stavební spoleènosti Kros-stav, která je rovnìž obžalovaná. Muž usiluje o status spolupracujícího obvinìného. Uvedl, že jej také oslovil Ovèarèin. 

„Požádal mne, abych pro mìstskou èást Brno-støed vypracoval seznam firem, které mají nìjakou historii, které znám, s tím, že zadání mìl od Brna-støed. Sepsal jsem asi 25 firem, které jsem znal, ty jsem informoval, že pøedávám seznam na Brno-støed,“ pøiblížil Smolka. 

Dodal, že nebylo øeèeno, k èemu bude seznam sloužit. Vìdìl jen, že se firmy budou úèastnit vıbìrovıch øízení.

Korupce se podle obžaloby odehrávala právì pøi zadávání veøejnıch zakázek, kdy je získávaly vybrané spøátelené firmy. Úplatky èinily obvykle deset procent ceny zakázky. 

Smolka pøiznal, že v nìkterıch pøípadech pøevzal úplatek od oslovené a následnì vítìzné firmy a pøedal jej dál. Ze svıch penìz potom poskytoval úplatky, když se vítìznou firmou stal Kros-stav.

Úplatky prı byly „odvodem za zakázku“

Ve tøech pøípadech Smolka provize dával Ovèarèinovi, asi v šesti bıvalému vedoucímu investièního odboru Brna-støed a místostarostvi v Brnì-Ivanovicích Petru Liškutinovi (stejnì jako Švachula døíve ANO), kterı údajnì Ovèarèina v pozdìjší fázi nahradil.

„Šlo vždy o deset procent v èeskıch korunách. Cena zakázky o to nebyla navıšena, vždy jsme dodrželi projektantskı rozpoèet,“ sdìlil Smolka. Údajnì mu øekli, že je to „odvod za zakázku“ a neøešil, co s pøedanımi penìzi bude.

Smolka také prohlásil, že se jednou nebo dvakrát setkal se Švachulou ve vinárnì a ten se jej ptal, jestli je v kontaktu s Ovèarèinem. Sám Švachula tato setkání následnì popøel.

Hlavní líèení v kauze Stoka zaèalo v pondìlí. Švachula popøel, že by založil organizovanou zloèineckou skupinu, a øekl, že se sám stal obìtí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho.

Vypovídal také Ovèarèin, kterı uvedl, že u nìkterıch zakázek pøedával Smolkovi neveøejné informace od Talabaniho, od Smolky pak zpìtnì inkasoval provize od firem, které díky informacím zakázku vyhrály.

V kauze je obžalováno 11 lidí a dvì firmy. Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici mìstské èásti Brno-støed.

Vıše úplatkù podle státního zástupce dosáhla až 47 milionù korun, celkem šlo o 27 zakázek na Brnì-støedu.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points