Czech Republic

Babiše se ptali na plán proti covidu. Feri vyčetl vládě strašnou komunikaci

Zeptal se pøedsedy vlády také na materiál, jímž už v kvìtnu varoval vládu bıvalı šéf Èeské pojišovny, nyní šéf pojišovny Direct Pavel Øehák pøed nástupem druhé vlny šíøení covid-19.

Právì Øehák si od zaèátku šíøení koronaviru vytváøel jednoduchı excelovı model, kterı na jaøe predikoval vıvoj nákazy v Èesku na základì situace v jinıch zemích. Èísla, která ho zaskoèila, ukázal ministrovi vnitra Janu Hamáèkovi, a pak pomohla pøesvìdèit i Babiše k opatøením pøed první jarní vlnou šíøení koronaviru v Èesku.

„Vy od nás chcete, abychom vám dopøedu øekli, co bude. Ten vir nikdo nezná,“ opáèil Rakušanovi ve Snìmovnì pøi interpelacích Babiš.

„Dnes pøekroèíme prùmìrnou hranici deset tisíc za sedm dnù,“ øekl také pøedseda vlády k predikci vıvoje poètu lidí nakaženıch koronavirem, kterı zpùsobuje onemocnìní covid-19.

„Jaká jiná data ještì chcete? My vám tu prezentaci, kterou dìlá ÚZIS, pošleme,“ opáèil Rakušanovi pøedseda vlády. Opozice podle nìj všechna data, která má vláda, dostává.

„Navıšili jsme kapacitu lùžek ze 4800 na 15 500,“ øekl Babiš šéfovi hnutí STAN.

Rakušan s jeho odpovìdí nebyl vùbec spokojen. „My po vás chceme, jak se bude chovat vláda. Já po vás nechci, abyste byl epidemiologem,“ øekl mu Rakušan.

Podle poslance za TOP 09 Dominika Feriho je komunikace ze strany vlády o jejích opatøeních strašná. „Já se vás ptám, jestli už koneènì pøedstavíte web, kde budete jednoduše lidskou øeèí vysvìtlovat všechna opatøení,“ øekl Feri.

„Já vám rozumím,“ opáèil mu Babiš. Pochválil poslance TOP 09 za jeho instagramovı úèet. Zmínil, že on sám pravidelnì promlouvá v nedìli na sociálních sítích ve svém shrhutí tıdne „Èau lidi“ a že novı ministr zdravotnictví Roman Prymula odpovídá na Twitteru a že je v komunikaci ze všech ministrù v komunikace nejlepší.

„Víme, že to je naše slabá stránka, vylepšujeme to,“ tvrdí Babiš.

Feri pøedsedovi vlády nabídl pomoc s vytvoøením pøehledné komunikaèní platformy vlády s obèany pomohl.n„Já se rád s vámi setkám,“ opáèil mu Babiš a pozval Feriho na Úøad vlády, aby se všem lidem srozumitelnou komunikací o opatøeních vlády pomohl.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona