Czech Republic

Babiš vyzývá k opatrnosti po rozvolnění. Ministr Blatný je striktní, říká

Život v Èesku se trochu více vrací do normálních kolejí. Byl to poslední lockdown, kterı jsme v souvislosti s virem SARS-CoV-2 zažili?
To je velice tìžká otázka. Doufám, že nám ta trojka (v systému PES – pozn. red.) vydrží až do Vánoc. Èísla však nejsou dobrá. V úterı jsme vidìli, že to zas bylo pøes pìt tisíc lidí. Hlavní problém je, že nìkteøí lidé se nechtìjí nechat testovat, testuje se málo, a ne proto, že bychom nemìli kapacitu, ale ti lidé zkrátka nejsou indikováni.

Nìkteøí lidé se obávají, že by po pozitivním testu pøišli o ètyøicet procent ze mzdy, což budu øešit s experty. Vypadá to, že je to problém spíš na venkovì a v menších firmách, ale zatím to neumím pøesnì identifikovat. Mùžu jen poprosit všechny, kdo se tìší na rozvolnìní, aby byli rozumní a spíš nemìnili svùj dosavadní režim. Jediné øešení je vakcína, na to se pøipravujeme a do pátku bychom mìli mít plán hotovı.

Vy jste ve støedu ráno vyjádøil rozpaky nad stále vysokımi èísly pozitivnì testovanıch. Jenže lidé se na rozvolnìní tìší a chtìjí ho využít. Nemáte obavu, že se situace zhorší ještì pøed Vánocemi?
Jsem z toho trochu nervózní. Vláda jednala o návrhu ministra Blatného a my na vládì jeho návrhy nemìníme. On je velice striktní. S jeho pøedchùdci jsme pøi debatách na vládì trošku nìco posouvali, ale on na svıch návrzích trvá. Øíká, že shromáždil všechny možné odborníky, kteøí to pøipravovali. Tak doufejme, že ty predikce se naplní. Proto znovu apeluji na všechny, aby využili pøipravovanou možnost nechat se zdarma testovat antigenními testy.

Kdyby se ta èísla znovu prudce zhoršila ještì pøed Vánocemi, pøistoupili byste nekompromisnì k dalšímu omezení?
Máme systém PES, kde je to exaktnì definováno a jsou tam kritéria, která øeší spoustu vìcí najednou. Celé je to postavené na statistice. A kdybychom se dostali do pásma èísla 4, tak ministr Blatnı už avizoval, že o postupu debatovat nebude. Proto znovu prosím, abychom si to nepokazili. Chápu, že lidé jsou nervózní, pøesto je nezbytné bezpeènostní naøízení dodržovat.

Už pár tıdnù máte ve vládì nového ministra zdravotnictví. Jak se vám s ním pracuje? Byla to správná volba?
Pan ministr je akèní, reaguje rychle, což mám rád. Mluvíme spolu èasto. Teï jsme naplánovali videokonferenci se sportovci, kde se bude diskutovat i o nìkterıch ne úplnì logickıch opatøeních. Takže pan ministr je velice pracovitı, velice striktní a není stále v médiích, což je také dobøe. Nemùžu si stìžovat.

Prezident Zeman øekl, že bude vetovat návrh na snížení daní, pokud v nìm zùstane sleva na poplatníka tak, jak ji navrhli Piráti. Vy jste øekl, že se budete snažit dojednat v Senátu, aby se se slevou na poplatníka nehıbalo. Už máte termíny jednání s pøedsedou Vystrèilem, eventuálnì dalšími pøedstaviteli Senátu?
Ano, odložil jsem kvùli tomu odlet na Evropskou radu. Už 10. prosince pùjdeme s paní ministryní financí Schillerovou obhajovat náš návrh, o nìmž si myslíme, že je nejlepší. Jednak dává všem zamìstnancùm soukromıch a státních firem, ale i samosprávy navıšení platu o sedm procent na dva roky, kompenzaci pro kraje a obce asi 20 miliard korun a dopad na rozpoèet je takovı, že si to mùžeme dovolit.

Naše zadlužení na konci roku 2019 bylo o sto procent nižší než napøíklad v Nìmecku, máme nejnižší zadlužení veøejnıch financí mezi státy se srovnatelnou ekonomikou. Tøeba Øecko má šestinásobnı dluh. Stále to opakuju, protože jako ministr financí jsem zadlužení snižoval a na rozdíl od teoretikù, kteøí mì kritizují, vím, o co jde. Naše zadlužení bude letos vùèi HDP nižší, než když jsem v roce 2014 nastupoval jako ministr financí, a na snižování zadlužení chceme dál pracovat.

Piráti jen potvrzují svou neomarxistickou nenávist vùèi živnostníkùm, podnikatelùm a kapitálu, což ohrožuje celou spoleènost. Jmenují se Piráti a podle toho se chovají.

Andrej Babiš premiér

Co se tıèe slevy na poplatníka, už dnes nás stojí roènì 130 miliard korun a nerozumnı návrh Pirátù to navyšuje o dalších 35 miliard. Je to zbyteèné. Pokud mají Piráti pocit, že mùj návrh je šitı pro bohaté, a mi øeknou, jestli je podle nich tøeba zdravotní sestra bohatá.

Piráti vám vùbec do daòovıch návrhù házeli vidle, jak to šlo. Co budete dìlat s návrhem na zdanìní vınosù z prodeje cennıch papírù, kterı tak tvrdì kritizují investoøi a ekonomové, podle nichž to podváže pøedevším inovaèní ekonomiku?
Samozøejmì že je to špatnì. Piráti asi mìli pocit, že je to zas nìco proti Babišovi. Mì hlavnì pobavilo, že známı investor Jan Barta (internetovı podnikatel a obchodník na burze – pozn. red.), kterı všem stranám, které porazí Babiše, slíbil darovat pìt milionù, tak ten si své investice za miliardy „vykešoval“ bez danì, a teï se pøihlásil k návrhu, kterı destruuje zaèínající firmy. Vısledek bude ten, že vyžene investory z Èeské republiky a mladé firmy se pøestìhují do Silicon Valley. Piráti jen potvrzují svou neomarxistickou nenávist vùèi živnostníkùm, podnikatelùm a kapitálu, což ohrožuje celou spoleènost. Jmenují se Piráti a podle toho se chovají.

Pro zvıšení slevy na poplatníka ovšem hlasovali i sociální demokraté, s nimiž jste ve vládì. Jakı to bude mít dopad na fungování koalice? A co vám na to øekl pøedseda ÈSSD Jan Hamáèek?
Pøiznali, že pro to hlasovali, aby znièili návrh slevy na patnáct procent. V oblasti daní jsme se však od sebe lišili vždy. Oni chtìjí danì navyšovat, my ne, my danì snižovali. Mrzí mì, že jsme mìli nìjakou dohodu, ale pan pøedseda Hamáèek to asi v rámci strany neustál. Jejich návrh však není lepší pro zamìstnance. Ten náš je lepší. I lidé s nižší mzdou budou mít více penìz než podle návrhu kolegy Hamáèka. Je absurdní, že takhle koalice postupuje, ale mìli jsme dohodu a každı to vidìl.

Jakı dopad budou mít podle vás na ekonomickı vıvoj v Èesku opatøení, která vláda pøipravila na pøíští rok?
Záleží na tom, co se stane v Senátu. Jsme menšinová vláda a ještì navíc rozpolcená. V Senátu už nemáme vùbec žádnı vliv, takže budeme apelovat na Senát, aby ten nesmyslnı návrh Pirátù neakceptoval. Ministrynì financí jedná s jednotlivımi kluby v Senátu, což považuji za dùležité, abychom rozpoèet spoleènì nenabourali víc, než je potøeba.

Øeknìme, že žádnı lockdown nás už neèeká. Jak se bude v takovém optimistickém scénáøi vyvíjet ekonomika v roce 2021?
Jsem pøesvìdèen, že dobøe. První vlna byla jiná, protože v první vlnì zavøeli všichni a naše otevøená ekonomika závisí na exportu. Vıroba aut sice poklesla o pìtinu, ale teï se vrací do kondice. Vláda se snaží nahradit vıpadek soukromıch investicí. I proto bude pøíští rok nejvìtším investorem Øeditelství silnic a dálnic se Správou železnic.

Prezident Zeman se opìt pustil do boje se šéfem BIS Michalem Koudelkou. Teï po nìm prı chce seznam ruskıch agentù na území ÈR. Proè se nedaøí to napìtí snížit?
Omlouvám se, ale to jsou vìci, které já nemohu vùbec komentovat. To vyplıvá ze zákona.

Chápu, že nemùžete komentovat konkrétní vìci, ale ten samotnı spor mezi hlavou státu a šéfem civilní kontrarozvìdky nevypadá dobøe. Proè se nedaøí to srovnat?
Je pravda, že to nevypadá dobøe. Je to složité a doufám, že se to nìjak urovná. Konkrétnì to ale opravdu komentovat nemohu, to se omlouvám.

Mnoho Èechù bylo zvyklıch trávit zimní svátky buï v teple u moøe, nebo naopak na snìhu na horách. Jaká doporuèení byste dal lidem pro letošní zimu ohlednì cestování?
Máte pravdu, my jsme také sedmnáct let celá rodina pravidelnì jezdili 26. prosince na lyže. Letos zùstaneme doma, nepojedeme nikam. Samozøejmì to budou jiné Vánoce, ale zas to bude pøíležitost bıt více spolu. Já se na to tìším. Když jsme byli na horách, byl tam vždycky nìjakı režim, musí se vstávat. Snídanì, lyžovat, obìd. Letos mì nikdo nebude honit, co mám dìlat. 

Hory samozøejmì øešíme, provozovatelé chtìjí logicky vìdìt, co bude. Ale to je problém nejen u nás. Alpské zemì se také stále ještì domlouvají, jak budou postupovat. Restaurace a hotely otevøené budou, vleky k tomu tak nìjak logicky patøí. Øešení hledáme. Nejpozdìji do 12. prosince by mìlo bıt jasno.

A jak budete trávit Vánoce a Novı rok vy?
Budu doma a budeme koukat na televizi, na pohádky. Máme také tøetího psa – Gigi – to je náš miláèek, veèer na mì èeká, než pøijdu z práce. Máme tøi psy, moje žena vaøí, jako nikdy nevaøila, zkouší nové recepty. Takže já si nestìžuju. Aspoò budu mít šanci dospat. Doufejme, že Vánoce budou v klidu.

Football news:

Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca
Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games