Czech Republic

Babiš: Vyhostili jsme všechny ruské agenty. Dokument o Vrběticích jsem dostal v pátek a chci, aby byl odtajněn

Lidovky.cz: Jaký bude nyní postup?
Dokument jsem dostal v pátek v 16.54, pan Hamáèek také v pøibližnì stejný èas. Bude ho v pondìlí projednávat vláda, protože ostatní ministøi ho nevidìli, a budu chtít, aby ten dokument byl odtajnìn.

Lidovky.cz: Ten dokument je od zpravodajských služeb, nebo od vyšetøovatelù výbuchu ve Vrbìticích?
Od BIS, vyšetøovatelé vedou nezávislé vyšetøování.

Lidovky.cz: Co to tedy znamená, když exministr zahranièí Petøíèek øíká, že už o ingerenci ruských agentù vìdìl delší dobu, když vy jste s vicepremiérem dostali pøedmìtný dokument v pátek?
Nevím, nechci komentovat pana Petøíèka. Dostal jsem oficiálnì dokument v pátek a hned jsem podle toho zaèal konat. To znamená, že jsem svolal pøíslušné lidi, volal jsem na Hrad, pana prezidenta jsme vidìli v sobotu v 16 hodin. Hned jsme reagovali.

Lidovky.cz: O odtajnìní bude hlasovat vláda? To je na rozhodnutí ministrù?
Myslím, že je to kompetence vlády.

Lidovky.cz: Uvažujete o svolání Evropské rady, abychom se koordinovali se spojenci?
Už jsem mluvil s jejím pøedsedou Charlesem Michelem, Evropská rada bude brzo. Spojence už jsem samozøejmì informoval, pøes velvyslance a Michela, který zastøešuje všechny èlenské státy, na pøíští radì o tom urèitì budeme mluvit, ale jde tu o záležitost z roku 2014.

Lidovky.cz: Èím to, že až teï víme nìco bližšího? Objevily se nové dùkazy?
To nebudu komentovat, protože nemohu, je to všechno v utajeném režimu.

Lidovky.cz: Budou následovat ještì další kroky vedle vyhoštìní osmnácti pracovníkù ruské ambasády?
Myslím, že to je adekvátní reakce. Vyhostili jsme všechny ruské agenty.

Lidovky.cz: Hraje tato událost nìjakou roli smìrem k vakcínì Sputnik, nebo to je samostatný pøíbìh v kompetenci Evropské lékové agentury?
To nemá souvislost.

Lidovky.cz: A dostavba Dukovan? Mùžeme si dovolit pustit ruskou firmu do jaderného tendru?
Nechci se nyní vyjadøovat, vše je ve vyhrazeném v režimu. Všechno, co øíkám, je, že vláda to projedná, vláda to odtajní a veøejnost si o tom mùže pak udìlat obraz.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude