Czech Republic

Babiš vyhlásil výběrové řízení na šéfa antimonopolního úřadu, v době podání přihlášky prověrka nakonec není nutná

Právì tento požadavek kritizovali opozièní Piráti nebo protikorupèní organizace, podle kterıch zbyteènì omezoval okruh zájemcù na veøejnı sektor.

Souèasnı šéf antimonopolního úøadu Petr Rafaj odstoupí z funkce k 1. prosinci, rezignaci už døíve pøedal prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlavì státu minulı tıden potvrdil námìstek ministra vnitra Petr Mlsna, že má zájem se vıbìrového øízení zúèastnit.

Podle pùvodních materiálù musel uchazeè mít bezpeènostní provìrku na stupeò dùvìrné v dobì podání pøihlášky do vıbìrového øízení, následnì pro vıkon pozice pøedsedy antimonopolního úøadu na stupeò tajné. Nyní staèí, aby uchazeè doložil, že podal žádost o vydání provìrky na stupeò tajné nejpozdìji pøed vydáním rozhodnutí o jmenování.

Babiš v rámci interpelací ve Snìmovnì na dotaz jejího místopøedsedy Vojtìcha Pikala (Piráti) potvrdil, že požadavky byly upraveny tak, jak to chtìly protikorupèní organizace. „Vyhovìli jsme volání a apelùm. Soutìž mùže probìhnout podle toho, jak jste si to pøáli,“ uvedl premiér. Rekonstrukce státu na twitteru uvedla, že se jedná o správnı krok k vıbìru nejvhodnìjšího kandidáta a posílení dùvìryhodnosti ÚOHS. „Poøád je ale prostor udìlat vıbìrko vıraznì transparentnìjší,“ dodala.

Mezi požadavky na uchazeèe o místo pøedsedy ÚOHS jsou èeské státní obèanství, bezúhonnost, lustraèní osvìdèení, magisterské vysokoškolské vzdìlání v právním nebo ekonomickém studijním programu, nejménì pìt let v øídící funkci v uplynulıch 15 letech a minimálnì pìt let odborné praxe v oblasti hospodáøské soutìže èi zadávání veøejnıch zakázek.

Ve vıbìrové komisi budou podle materiálù, které v pondìlí schvaloval kabinet, místopøedsedkynì vládního Vıboru pro personální nominace Yvona Charouzdová, øeditel odboru práva veøejnıch zakázek ministerstva pro místní rozvoj Vlastimil Fidler a státní tajemník ministerstva vnitra Josef Postráneckı. Podle protikorupèních organizací Rekonstrukce státu, Transparency International a Oživení by se mìla komise rozšíøit na pìt èlenù a zahrnovat by mìla nejen úøedníky, ale i odborníky na hospodáøskou soutìž a osoby mimo státní správu.Po zájemcích o post pøedsedy se požadují velmi dobré øídící, organizaèní a komunikaèní schopnosti, analytické a koncepèní myšlení, èasová flexibilita, zkušenost s øízením kolektivu nebo orientace v pøíslušné èeské i evropské legislativì. Uchazeè též musí pøedložit svoji krátkodobou koncepci ÚOHS pro jeden rok i dlouhodobou pro tøi a více let nebo èestné prohlášení.

Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Šéf ÚOHS èelil kritice napøíklad kvùli tomu, jak jeho úøad postupoval v tendru na novı mıtnı systém. Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterım by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci. V prohlášení Rafaj dále uvedl, že se on a jeho rodina stali terèem vykonstruovanıch a nepravdivıch obvinìní, která byla následnì publikována v rùznıch médiích.

Média už døíve uvádìla, že by Rafajovım nástupcem mohl bıt právì Mlsna. Podle Lidovıch novin ho do èela úøadu prosazuje Hrad a shoda na nìm je i mezi pøedstaviteli vládní koalice. Minulı ètvrtek námìstek Zemanovi potvrdil, že se o místo chce ucházet. Po pøípadném odchodu Mlsny z ministerstva vnitra bude tøeba hledat úøedníka, kterı po nìm pøevezme agendu vèetnì pøípravy voleb.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona