Czech Republic

Babiš: Rusy ve Vrběticích řešíme od 7. dubna, nedostanou prověrku k Dukovanům

Podíl dvou dùstojníkù ruské vojenské tajné služby GRU na vıbuchu v Vrbìticích v roce 2014 se podle Babiše projednával od 7. dubna.

Ruské firmy by se podle ministra vnitra povìøeného i øízením zahranièí Jana Hamáèka nemìly úèastnit stavby nového bloku v Dukovanech ani jako èlenové konsorcia spolu s jinou firmou. Hamáèek to øekl v poøadu Otázky Václava Moravce v Èeské televizi.

Èeská republika mìla v pøíštích dnech rozeslat možnı zájemcùm o stavbu Dukovan bezpeènostní dotazník. „Asi mohu øíci, že nevím, co bych do toho dotazníku pro Ruskou federaci mìl napsat vzhledem k tomu, co se tady vèera stalo,“ øekl Hamáèek.

I podle Havlíèka je velmi málo pravdìpodobné, že by se Rosatom úèastnil tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

„Nejsme pod èasovım tlakem. Máme dobøe pøipravenou smlouva mezi státem a ÈEZ a vláda mùže kdykoliv zatáhnout za bezpeènostní brzdu. Vláda mùže udìlat to, že Rosatom nepøizve do bezpeènostního posouzení,“ uvedl Havlíèek v poøadu Partie v televizích Prima a CNN Prima News.

Rosatom? Havlíèek si to už neumí pøedstavit

„Pokud se potvrdí to, co je velice pravdìpodobné, nedovedu si pøedstavit, že by k posouzení byl Rosatom pøizván. Z mého pohledu je nepravdìpodobné, že by se Rosatom pustil do bezpeènostního posouzení,“ dodal Havlíèek. Pro Èeskou televizi Havlíèek uvedl, že Rosatom bude z možnosti úèasti na tendru o dostavbu Dukovan vyøazen bìhem nìkolika dní.

Dùvodem je to, s èím v sobotu veèer pøišli premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáèek povìøenı i øízením ministerstva zahranièí.  Policie a tajné služby mají totiž dùvodné podezøení, že do vıbuchu skladu vıbušnin ve Vrbìticích v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské vojenské služby GRU.  Èesko proto vyhostí 18 pracovníkù ruské ambasády, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruskıch tajnıch služeb.

Z útoku na sklad Vrbìtice èeské bezpeènostní orgány podezøívají dva muže, které Britové spojují s pokusem o vraždu bıvalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v britském Salisbury v roce 2018 jedem novièokem .Již døíve média oba muže identifikovala jako pøíslušníky GRU, jejichž pravá jména jsou Anatolij Èepiga a Aleksandr Miškin

Vyøazení Rusù, stejnì jako Èíòanù, z tendru na Dukovany, dlouhodobì požaduje pravicová opozice, právì kvùli bezpeènostním rizikùm pro Èeskou republiku, jak na nì upozoròují vládu i tajné služby.

Na jednání vlády dorazí i šéf BIS Koudelka

Pøípad Vrbìtice projedná podle premiéra Babiše vláda v pondìlí za úèasti šéfa Bezpeènostní informaèní služby Michala Koudelky a bude podle Babiše i odtajnìn materiál, na jehož základì se vláda rozhodla ruské diplomaty vypovìdìt.

Dukovany Rusùm by prohloubily naši závislost

Bıvalı šéf vojenské rozvìdky Andor Šándor øekl v Partii na Primì, že kdyby zakázku na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany získal ruskı Rosatom, jen by to prohloubilo závislost Èeské republiky na Rusku.

„Stejnì jsme z 90 procent závislí na dodávkách plynu a ropy z Ruska. Tohle by jen prohloubilo naši závislost na Rusku. A jsem pøesvìdèen, že tu je potøeba spíše snižovat,“ øekl Šándor.

„To, co se stalo, je útok na svrchovanost Èeska a mìlo to lidi varovat a nemùže se to dále rozšiøovat tím, že budeme oslovovat Rosatom k dostavbì Dukovan,“ prohlásil bıvalı šéf vojenské rozvìdky.

„Mìli jsme k tomu pøistoupit principiálnì a øíct ruské stranì, že máme velké vıhrady k tomu, jak se chová ke svım sousedùm, napøíklad teï k Ukrajinì, a proto nemùže bıt souèástí tendru na dostavbu naší jaderné elektrárny. Snaha bıt za každou cenu neutrální nás ve svém dùsledku vede k tomu, že jsme více zranitelní,“ øekl Jiøí Šedivı, bıvalı náèelník generálního štábu armády ÈR.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude