Czech Republic

Babiš: Ruští agenti neútočili proti Česku, zpackali to. Důkazy jsou jasné

„Chtìl bych hlavnì øíct, že nešlo o akt státního terorismu, jak jsme slyšeli,“ uvedl v pondìlí Babiš. Rusko podle jeho slov neútoèilo na Èeskou republiku, ale na zboží bulharského obchodníka se zbranìmi. Agenti GRU však vyvíjeli nepøijatelnou èinnost, i když ji podle Babiše „zpackali“.

„Dìláme maximum pro zklidnìní situace, ale jsme svrchovanı stát a zkrátka není pøijatelné, aby cizí agenti realizovali na našem území tyto operace. Dùkazy, které jsme obdrželi, jsou jasné,“ doplnil premiér.

Na vyhoštìní dvaceti pracovníkù èeské ambasády v Rusku bude podle Babiše ještì vláda reagovat. Kreml k tomu pøistoupil poté, co Èesko vyhostilo osmnáct jejich diplomatù a dalších zamìstnancù. S Hamáèkem však další krok ještì neprobral.

V pondìlí mìla bıt také zveøejnìna zpráva Bezpeènostní informaèní služby (BIS) o celé vìci. „Celá zpráva nemùže bıt zveøejnìna, bylo to odmítnuto,“ øekl ale nyní Babiš s tím, že orgány trestního øízení vìc stále vyšetøují, kabinet tak k odtajnìní spisu nepøistoupil.

Zeman: Vrbìtice a agenty øešíme od roku 2018

O celé vìci však po jednání vlády promluvil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten potvrdil, že exploze nemìla nastat na území Èeské republiky. Orgány èinné v trestním øízení podle nìj pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrbìticích byl materiál urèenı k pøevozu do Bulharska.

Zeman uvedl, že v období prvního vıbuchu byli do skladu objednáni na návštìvu dva lidé. „Následnì bylo zjištìno, že užívali falešnou identitu obèanù Moldavska a Tádžikistánu,“ uvedl. Dvojice do ÈR pøicestovala za užití ruskıch krycích dokladù, ubytovala se v Praze a Ostravì. „Na základì kriminalistického zkoumání byli ztotožnìni s útoèníky ze Salisbury,“ dodal.

Èeská policie o víkendu zveøejnila informaci, že Národní centrála proti organizovanému zloèinu (NCOZ) pátrá po dvou mužích. Podle fotografií i jmen z pasù mužù jde o stejné muže, kteøí jsou podezøelí z otravy bıvalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury v roce 2018. Média muže identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU. Rusko podíl na útoku na Skripala odmítlo.

Své obèany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, po kterıch èeská policie v souvislosti s vıbuchem ve Vrbìticích pátrá, vydat nemùže. Je to v rozporu s ruskou ústavou, øekl agentuøe Interfax nejmenovanı zdroj. „Mùžeme prohlásit, že tyto dvì osoby je možné spojit s událostí ve Vrbìticích,“ øekl v pondìlí novináøùm šéf NCOZ Jiøí Mazánek.

Zeman odmítl kritiku, že vyšetøování trvalo pøíliš dlouho. Ovlivnila ho doba ohledávání místa èinu. „Probíhalo to v závislosti na postupu likvidaèních prací, pyrotechnické práce skonèily teprve na podzim 2020,“ uvedl. Pøi vyšetøování bylo zajištìno velké množství stop a dùkazù, které zatím není možné zveøejòovat, doplnil. Odhalení spojitosti se Salisbury podle nìj vyplıvá z toho, že se událost odehrála pozdìji. „Nemohli jsme to zaèít spojovat døíve než po roce 2018,“ dodal.

Neomluvíme se Rusku ještì, ptá se opozice

Babišovy vıroky o tom, že „nešlo o akt státního terorismu“, nyní kritizuje opozice. Tøeba pøedseda lidovcù Marian Jureèka se ptá, jestli se Rusku ještì neomluvíme. „Takže podle pana premiéra nešlo o teroristickı útok na ÈR?! Co to teda bylo? Pár ruskıch agentù šel na vılet a omylem zapomnìli v našem vojenském skladu bombu?“ napsal s tím, že to nemùže Babiš myslet vážnì.

Souhlasí s ním i jeho koalièní partnerka do voleb, pøedsedkynì TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Vystoupení Andreje Babiše na tiskové konferenci je naprosto skandální. Místo premiéra suverénní zemì pøedstoupil mluvèí ruské vlády, kterı vìdomì zlehèil nepøátelskı akt ze strany Ruska. Už chybí jen to, aby se omluvil, že ve Vrbìticích sklad byl. Premiér musí skonèit,“ uvedla.

„Agenti cizího státu vnikli do objektu v majetku státního podniku suverénního státu a nainstalovali tam tajnì vıbušné zaøízení. Zahynuli naši dva obèané, došlo k velkım škodám. To prostì je státní teroristickı èin proti ÈR, a už to mìlo bouchnout kdekoliv,“ napsal zase bıvalı poslanec Miroslav Kalousek.

Že za vıbuchem munièního skladu ve Vrbìticích stojí ruští agenti, uvedli v sobotu veèer premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáèek. V reakci vyhostili osmnáct pracovníkù ruské ambasády v Praze. Kreml se proti celé vìci ohrazuje, jde podle nìj o provokaci, absurdní a nepodložená tvrzení.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude