Czech Republic

Babiš přivítal Pompea v Kramářově vile. Jednat by spolu měli o boji proti koronaviru nebo vlivu Ruska a Číny

Ještì pøed Pompeovım pøíjezdem dorazila do Kramáøovy vily jeho manželka Susan, které Babiš s manželkou Monikou ukázali vıhled na Prahu. Amerického ministra poté pøivítali èeskı premiér i obì ženy, všichni ètyøi zapózovali pro fotografy a následnì se nechali vyfotit sami Babiš s Pompeem. Nikdo z pøítomnıch nemìl roušky kvùli koronaviru. Pøivítání se konalo bez vojenskıch poct, po jeho skonèení se politici odebrali do budovy k pracovnímu obìdu. Jejich manželky budou mít obìd samostatnì.

Babiš v úterı uvedl, že z americké strany oèekává také vznesení otázky vıstavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Americká spoleènost Westinghouse je jedním z uchazeèù o zakázku. Ministr zahranièí Tomáš Petøíèek (ÈSSD) po úterním jednání s Pompeem v Plzni uvedl, že Èesko nepoèítá s podpisem nového memoranda se Spojenımi státy tıkajícího se vıstavby, nebo by to mohlo narušit notifikaèní proces u Evropské komise.

Pompeo na svém Twitteru v noci podìkoval Plzeòskému pivovaru, v jehož prostorách s Petøíèkem debatoval, za „fantastickou návštìvu a vynikající pokrm“. Ještì pøedtím Pompeo navštívil Muzeum generála Pattona a ministøi si také pøipomnìli 75. vıroèí konce druhé svìtové války a položili vìnce u památníku Díky, Ameriko! Uctili tak památku americkıch vojákù, kteøí na konci druhé svìtové války osvobodili západní èást Èeskoslovenska.

Po schùzce s Babišem èeká Pompea projev v Senátu. Nejprve se sejde s pøedsedou horní komory Parlamentu Milošem Vystrèilem (ODS) a se šéfem zahranièního vıboru Senátu Pavlem Fischerem (nestraník). Následnì by mìl pøed zákonodárci pøednést zhruba pìtiminutovı projev, po kterém bude následovat asi ètvrthodinová diskuse se senátory.

Odpoledne pøijme Pompea na Pražském hradì prezident Miloš Zeman, schùzky se zúèastní i Babiš. Americké ministerstvo zahranièí pøed zahájením Pompeovy cesty uvedlo, že schùzka na Hradì bude mít spíš zdvoøilostní charakter. Žádné spoleèné vystoupení Pompea a Zemana se neplánuje.

Football news:

Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday
Vinicius was offside, but the ball was last touched by a Valladolid defender. Ex-referee Andujar Oliver on Real Madrid's goal
Muller is the most decorated German in history. Won the 27th trophy and overtook Schweinsteiger
Pep Guardiola: city are still far from their best form. We have dropped 10 players
Zidane on Jovic's future: anything can happen. I can't say anything until the window closes