Czech Republic

Babiš i Blatný jdou na druhou dávku vakcíny s odkladem, kvůli výpadkům

Premiér Babiš dostal první dávku 27. prosince v pražské Ústøední vojenské nemocnici. Ministr Blatnı se zase nechal poprvé oèkovat ve Fakultní nemocnici Brno, a to ve stejnı den jako premiér, tedy v první den oèkování.

Na druhou dávku se Babiš chystal toto pondìlí, Blatnı zase minulou nedìli. Oba se však nakonec rozhodli termín posunout. „Mnì to vychází na nedìli, pùjdu zase do ÚVN,“ uvedl v pátek Babiš pøi návštìvì vinohradské nemocnice. Blatnı má druhı termín v sobotu, opìt v brnìnské fakultní nemocnici.

Premiér Babiš pøed tıdnem uvedl, že druhou dávku lze aplikovat po 21 až 42 dnech, takže odklad nevadí. Totéž doporuèil Blatnı øeditelùm nemocnic i v pøípadì zdravotníkù, aby zbıvalo více dávek pro první oèkování seniorù. „Není to pravidlo, je to doporuèení,“ øekl Babiš.

Obdobnì ostatnì postupuje více zemí. Prùkopníkem postupu je Velká Británie, kde dokonce na druhou dávku èekají až dvanáct tıdnù.

„K tomuto rozhodnutí jsme došli na základì klinickıch dat, podle kterıch je vakcína po dvanácti dnech od první dávky úèinná na 90,5 procenta. A žádné ukazatele nenasvìdèují tomu, že by se úèinnost vakcíny ke konci jedenadvacetidenního období po první dávce ztrácela,“ uvedla døíve na dotaz iDNES.cz Alicia Dimas McNulty z Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, britské obdoby Státního ústavu pro kontrolu léèiv. I tam totiž chybí dostatek vakcín, prioritou tak je pro zemi naoèkovat co nejrychleji co nejvíce lidí alespoò první dávkou.

Koordinátor oèkování v Izraeli  Nachman Aš ale v úterı vyjádøil pochybnosti nad tím, jak dobøe mùže první dávka pùsobit. „Ochrana získaná po první dávce vakcíny není tak velká, jak jsme mysleli,“ øekl. Zemì totiž masivnì oèkuje a èást zdravotníkù se nakazila i po první dávce. Pøesto zvažuje tento postup tøeba Dánsko nebo Nìmecko.

Dávek vakcíny dorazí ménì

Vakcín je totiž nedostatek. Èeská republika zakoupila pùvodnì nejvíc dávek vakcíny od firmy AstraZeneca, která dlouho pùsobila jako favorit na nejdøívìjší schválení. Nyní se tak oèkuje pouze látkami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. První jmenovaná pøitom nedávno oznámila, že za úèelem navıšení kapacity sníží doèasnì dodávky. A to o patnáct procent v tomto tıdnu a o tøicet procent v dalších ètrnácti dnech, oznámil ministr Blatnı.

Premiér Babiš proto ve snaze oèkování urychlit navrhl na ètvrteèní videokonferenci lídrù zemí Evropské unie, aby se oèkovací látky od AstraZenecy rozvážely ještì pøed schválením Evropskou lékovou agenturou (EMA).

„Všichni lídøi v Evropì chtìjí tu vakcínu co nejdøív. Byly návrhy, aby dodávky zaèaly pøed schválením, abychom neztráceli ani hodinu, to ale nebylo akceptováno,“ øekl Babiš. Pokud shledá EMA, bezpeènou a úèinnou, mohla by ji Evropské komisi doporuèit ke schválení za tıden.

Komise se však podle její pøedsedkynì Ursuly von der Leyenové chce v pøíštích dnech zasadit o to, aby byla distribuce oèkovacích látek „pøedvídatelnìjší a stabilnìjší“. Jednat o tom bude jak s vırobci, tak s EMA.

Nyní tak v Èesku funguje registraèní systém pro vakcinaci seniorù starších osmdesáti let. Øada zaregistrovanıch ale na termín èeká – k 20. lednu se zaregistrovalo více než 170 tisíc osob, asi sto tisíc z toho èeká na rezervaci. A nìkteré kraje už stihly vyoèkovat všechny své dávky.

A od úterı 26. ledna si budou moci termín rezervovat i zdravotníci. Jde pøitom o zpoždìní, pùvodnì se hovoøilo o tomto pátku jako o nejzazším termínu. Blatnı ale uvedl, že kvùli nedostatku vakcín na zpoždìní nezáleží.

V Èesku se zaèalo oèkovat 27. prosince. Dosud zdravotníci aplikovali 70 670 dávek, z toho 13 190 dali lidem ve ètvrtek.

Football news:

Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win
Douglas Costa compared Bayern under Pepe and Flick: I used to like the style more