Czech Republic

Babiš hostí Pompea křepelkou či sorbetem. Čím šéfa americké diplomacie obdaroval?

Jako pøedkrm mají šunku z èerného prasete s ostružinami, bílou hoøèicí a køenem. Hlavní chod je køepelka bez kosti s bílımi høíbky, husími játry a celerem v popelu. Obìd zakonèí sladkou teèkou: meruòkovım sorbetem. Popíjet se bude napøíklad vlašskı ryzlink, Cuvée Red a plzeòská dvanáctka.

Èesko si pro amerického ministra zahranièí i jeho manželku pøipravilo také symbolické dárky, jimiž se strefilo do jejich vkusu. Milovnice šperkù a skla Susan Pompeová dostala od premiéra Andreje Babiše (ANO) sadu šperkù z èeského granátu, kterı pro ni není neznámı. O jeho existenci dobøe ví, stejnì tak jako má povìdomí o èeském køišálu, kterı prı zbožòuje. Její cho Mike si zase mùže užít doušek whisky ze sklenìné sady znaèky Moser.

Šperky z èeského granátu i sklenièky Moser patøí k tomu nejvìhlasnìjšímu a nejluxusnìjšímu, co mùže Èesko, kdysi uznávaná skláøská velmoc, nabídnout.

Rudì zbarvenı granát je s èeskou identitou je spojován velmi dlouho. Jeho historie sahá až ke Keltùm, kteøí ho nahodile sbírali již ve druhé polovinì 5. století. Kámen z Èeského ráje získal vìhlas ve støedovìku, kdy zdobil nejeden šperk èi liturgické a jiné církevní pøedmìty. Oznaèení èeskı granát získal za vlády císaøe Rudolfa II.

Ve 2. ètvrtinì 18. století šly šperky s drobnımi rudımi kameny tak na draèku, že císaøovna Marie Terezie vydala roku 1762 zákaz vıvozu èeskıch granátù ze zemì. Ochránila tak domácí monopol tìžby a zpracování èeskıch granátù. Drahokam si oblíbila napøíklad i císaøovna Kateøina Veliká nebo hereèka Sarah Bernhardt. Dokonce císaø Napoleon Bonaparte si vybral šperk z této vıbavy - granátovou vèelu - jako svùj osobní symbol.

Granátové šperky vlastní rovnìž britská královna Alžbìta II., v minulosti je mìl napøíklad i papež Jan Pavel II. Nejvìtší zájem mají v souèasnosti o èeské granátové šperky ameriètí a ruští návštìvníci Prahy.

Moser pro stát

Karlovarská sklárna Moser v sobì snoubí punc luxusu od poloviny 19. století, kdy ji založil rytec a obchodník Ludwig Moser. Za pár let se stal dvorním dodavatelem Františka Josefa I., pozdìji pak perského šáha Musaffereddina nebo anglického krále Eduarda VII.

V souèasné dobì se sklárna potıká s následky koronavirové pandemie, zachránit by ji mohly právì vládní zakázky a pomoc s propagací. Pøi nedávné návštìvì Karlovıch Varù premiér, fanoušek znaèky Moser, naznaèil, že by vláda mohla nakoupit „nìjakou soupravu sklenièek“ do Kramáøovy vily. Nyní budou Moserovy sklenièky zdobit i domácnost manželù Pompeovıch.

Football news:

The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca
The Oxford bus was blocked for 6 hours due to antiseptic. I had to take a taxi to the match
Alonso went on the bus at half-time against West Brom. Lampard was angry as ever
Zidane on Hazard: It's ready. He has long been concerned about a serious problem, but now everything is fine