Czech Republic

Babiš chce konec Rážové. Vystřídat by ji měla šéfka moravskoslezské hygieny

Svrèinová podle dùvìryhodnıch zdrojù ÈTK z oboru dostala na funkci nabídku. Hlavní hygienièku jmenuje vláda.

Babiš v nedìli v CNN Prima News uvedl, že ministr zdravotnictví Jan Blatnı nemá v okolí dost dobrıch úøedníkù. Na ministerstvu je podle premiéra øada lidí, kteøí jsou nekompetentní, Blatnı by mìl ministerstvo posílit. „Kde je hlavní hygienièka?“ øekl mimo jiné Babiš.

Hlavní hygienièka je zároveò námìstkyní ministra zdravotnictví. Rážovou do funkce jmenovala vláda koncem loòského èervna. Funkcí byla už pøed tím povìøena po bøeznovém odvolání Evy Gottvaldové, která podle kabinetu svou práci v poèínající epidemii nezvládla.

Svrèinová je podle Zdravotnického deníku odbornicí na hygienu vıživy a bezpeènost potravin, vedle øízení krajské hygieny pùsobí také na lékaøské fakultì v Ostravì. Do èervna roku 2015 pracovala pro Evropskou komisi, píše server. 

Svrèinovou loni v èervenci vyzval tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtìch, aby zvážila setrvání ve funkci kvùli podle nìj nezvládnuté komunikaci o zpøísnìní protiepidemickıch opatøení v Moravskoslezském kraji. „Pan ministr mì vyzvat mùže, tak a mì odvolá,“ reagovala tehdy Svrèinová.

Hygienici jsou v dobì epidemie koronaviru zásadní složkou správy. Krajské hygienické stanice mají na starosti místní opatøení, jejich pracovníci vedou s nakaženımi rozhovory a v takzvaném epidemiologickém šetøení dohledávají jejich kontakty a místo nákazy.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope