Czech Republic

Babiš bude jednat s Schillerovou o rozpočtu na příští rok, za priority má zrušení superhrubé mzdy, důchody a investice

Novináøùm øekl, že na ministerstvo financí, kde bude se Schillerovou jednat, proto v úterı byli pozvání i vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíèek (za ANO) a pøedseda Národní sportovní agentury Milan Hnilièka.

Maximální vıška deficitu pro pøíští rok je podle Babiše dána rozpoètovımi pravidly. Vláda podle nìj bude hledat cestu, jak stát zásadnì nezadlužit. Pøi pøíchodu na ministerstvo financí hájil i letošní hospodaøení s rekordním schodkem 500 miliard korun. „Dluh letos nebude vyšší, než byl, když jsem v lednu 2014 pøišel do této budovy,“ uvedl s odkazem na svoje pùsobení v køesle ministra financí.

Rozpoèet na pøíští rok bude poznamenán dopady šíøení koronaviru. MF zatím nesdìlilo vıši schodku, s kterım v rozpoètu na pøíští rok poèítá. Schillerová už døíve uvedla, že pøíjmy a vıdaje rozpoètu sestaví na základì makroekonomické prognózy, kterou úøad vypracuje na poèátku záøí. Už døíve uvedla, že mimo jiné chystá plán úspor, ale ty odhaduje v øádech jednotek miliard, nikoli desítek.

„Jsme rozpoètovì odpovìdní. Našetøili jsme, teï máme pocit, že ekonomiku musíme podpoøit, držet zamìstnanost, dát lidem pøímo peníze, aby to uvidìli na vıplatní pásce,“ uvedl. Zrušení superhrubé mzdy je podle nìj tématem èíslo jedna. Vláda podle nìj urèitì splní závazek 19procentní danì z pøíjmù, pøipustil, že hovoøil i o snížení na 15 procent. „Znovu opakuji, že bych si pøál, aby to bylo 15 procent, protože kdybychom mìli tìch 19, tam by došlo k navıšení danì u živnostníkù. My ale danì navyšovat nechceme, proto se pøikláním k tìm 15 procentùm,“ uvedl.

Proti snížení danì na 15 procent jsou kvùli vysokému vıpadku státních pøíjmù i komunisté, kteøí vládu dlouhodobì podporují. „Já nevím, jestli je to 90 miliard, musí se to spoèítat, my jsme s paní ministryní mluvili o sumì 73 miliard,“ uvedl.

V pøípadì investic plánuje premiér navıšit rozpoèty na vıstavbu železnic a dálnic. Rozpoèet sportu by mìl stoupnout na 11,8 miliardy korun. S Hnilièkou chce v úterı jednat o zpùsobu kofinancování velkıch sportovních stadionù, pøedstavuje si tøetinovı podíl státu, krajù a obcí.

Premiér zopakoval, že plánuje i zvıšení dùchodù, nechtìl ale pøedjímat zda o zákonem danou valorizaci, nebo víc. „Dùchody jsou stále nízké, je tøeba vymyslet, jak navyšovat,“ uvedl. Úterní jednání vnímá jako konzultace, o nichž se nedá „èekat velké závìry“. Jak bude stát zacházet s platy zamìstnancù ve veøejné sféøe, nechtìl pøedjímat. Vláda v tomto pøípadì bude èekat na makroekonomickou prognózu, která bude hotova poèátkem záøí.

Podle schváleného zákona o pøedložení státního rozpoètu na pøíští rok letos vláda mùže poslat zákon o státním rozpoètu na pøíští rok Snìmovnì až do konce øíjna, bìžnı termín je konec záøí. Snìmovna by o nìm mìla jednat v listopadu.

Football news:

Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)
Barcelona will issue a transfer for desta for 20+5 million euros at the beginning of next week
Nigmatullin about Mandzukic's transfer to Loko: if it had happened 5 years ago, I would have treated it well. They often come to us to finish playing
Petr Cech on Mendy: A versatile goalkeeper. Should increase competition at Chelsea
Bayern Munich V care Cuisance. The midfielder claimed Leeds and Marseille