Czech Republic

Babiš a Schillerová zrušili cestu za vojáky. Vrácení 10 miliard je nejisté

Ministerstvo obrany o akci informovalo v pátek dopoledne. Premiér Andrej Babiš, ministrynì financí Alena Schillerová a náèelník generálního štábu Aleše Opata mìli v pondìlí ráno ještì pøed jednáním vlády navštívit vojáky 4. brigády rychlého nasazení v Žatci.

Pozdìji odpoledne ale pøišlo oznámení, že se návštìva ruší. „Akce probìhne v jiném termínu i za pøítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara. Ten návštìvu navrhl a mìl se také zúèastnit. Nyní to ale kvùli jeho onemocnìní koronavirem není možné,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Èlenové vlády se mìli setkat s vojáky a prohlédnout si vızbroj a vıstroj 41. mechanizovaného praporu. Souèástí mìla bıt i tisková konference, na níž se oèekávalo, že se zástupci vlády k navrácení penìz vyjádøí.

Obecnì se totiž pøedpokládalo, že pozdìji v pondìlí vláda bude jednat o vrácení 10 miliard korun, které vımìnou za podporu komunistù pøi hlasování o státním rozpoètu škrtla ministerstvu obrany a pøesunula je do rezervy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) pøislíbil, že se peníze obranì vrátí. Sám ministr Metnar tehdy avizoval, že o vrácení požádá hned na prvním jednání vlády v novém roce 4. ledna. Nestalo se tak, ale vláda pøislíbila, že se tak stane do konce ledna.

Není však jasné, zda se skuteènì v pondìlí tato otázka na program jednání dostane. Objevily se rovnìž spekulace, že dùvodem mùže bıt nesouhlas komunistù, kteøí kabinet tolerují. Šéf KSÈM Vojtìch Filip podle svıch slov vìøí, vláda nebude riskovat vypovìzení toleranèní smlouvy, nebo dohodovací øízení.

Klíèová suma pro další modernizaci a dodržení slibù

Ministr Metnar v minulosti opakovanì øekl, že pokud by se zaèalo na armádì šetøit, podal by demisi. Podle mluvèího obrany Jana Pejška má resort již materiál na navrácení èástky pøipravená a ministr s úèastí na pondìlním videokonferenèním jednání vlády poèítá.

Zatímco v celkovıch vıdajích státu ve vıši 1,8 bilionu korun jde o zlomek procenta, pro armádu jde o klíèovou sumu pro modernizaci. Ministerstvo obrany by po slíbeném pøesunu penìz zpìt mìlo letos hospodaøit s 85,4 miliardami korun. Z toho na investice do modernizace má bıt vyèlenìno až 25 miliard.

Zhruba 15 miliard je na splátky již uzavøenıch smluv a inkriminovanıch 10 miliard na další plánované klíèové nákupy – pásové obrnìnce, protivzdušná obrany a další.

Bez desetimiliardové sumy by ministerstvo muselo omezit právì investice do modernizace armády. Zároveò by byl ohrožen slib vlády, že bude letos na obranu obranu 1,4 procenta HDP. Rovnìž nereálnı by byl závazek ÈR spojencùm z NATO, že zemì bude v roce 2024 dávat na obranu 2 procenta HDP.

Football news:

Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win