Czech Republic

Až zemřu, chci ohně stroje. Přeřeknutí dovedlo Chantal Poullain do ringu

K osobnosti Chantal Poullain patøí vedle umìleckıch pøedností i specifická èeština. Právì ta inspirovala titul pøedstavení, které hereèka nyní chystá se souborem souèasného tance 420PEOPLE. „Jednou jsem mluvila o tom, že až zemøu, pøeji si, aby se to místo smutku slavilo. Pøed synem jsem tehdy øekla, že chci, aby byly ohnì stroje,“ vysvìtluje Poullain. Režisér a lídr souboru Václav Kuneš proto rozhodl, že Ohnì Stroje použije jako název vznikající novinky.

„Téma pøedstavení inspiroval mùj život, mùj životní boj. Jako hereèka v nìm budu èásteènì ztváròovat sebe samu,“ pøibližuje Poullain, kterou v novince èeká text i pohyb.

Druhım tématem Ohòù Strojù pøitom bude možná trochu pøekvapivì box. „Vymìnili jsme si s Chantal knihu Z ulice do ringu slavného trenéra Teddyho Atlase. Popisuje v ní, jak se boxer musí na boj pøipravovat,“ popisuje Kuneš. „On mimo jiné trénoval i Twylu Tharpovou, ikonu americké choreografie, a herce Willema Dafoa. V knize zmiòuje, jak ho pøekvapilo, jak jsou tito herci na sebe tvrdí. Makají prı v mnoha ohledech víc než profesionální boxer,“ pokraèuje Kuneš.

„To vyprávìní jsem narouboval na taneèní profesi a vyprávìní Chantal. I ona je totiž veliká bojovnice,“ vysvìtluje Kuneš, kterého vedle choreografie proslavila i úèast ve StarDance. „Celé pøedstavení je o boji øeèi a tìla. Chantal se obèas v èeštinì nedokáže pøesnì vyjádøit a taneèníci se vyjadøují tìlem, tak se nám to spojilo,“ dodává Kuneš.

Spoustu lidí je nadoraz

„Je to pro mne velmi zajímavé, inscenace kombinuje øeè s fyziènem,“ potvrzuje Poullain, pro kterou je to po pøedstavení Mirage už druhá spolupráce se souborem 420PEOPLE.

„Mám pohybové divadlo strašnì ráda, kdysi jsem dìlala balet. Fyzické vyjadøování je pro mne srovnatelné s vyjadøováním slovním. Není vždy nutné mluvit, pohybem oèí, tváøe èi tìla toho umíme vyjádøit spoustu. Pøipomíná mi to i èasy, kdy jsem èesky vùbec nerozumìla,“ vysvìtluje hereèka, která by do pøedstavení ráda dostala i aktuální téma odcizení a psychické nepohody.

„Na jednu stranu je nutné všechna omezení respektovat a dodržovat, ale na druhou stranu zapomínáme, jakı to má vliv na psychiku. Spoustu lidí je úplnì nadoraz. Komunikace, divadlo a vùbec kultura jsou strašnì dùležité. Lidé už ztrácejí možnost najít nìjakou inspiraci a sílu. Už se nesmìjí a smích je pøitom nejvìtší lék,“ dodává.

Novinku Ohnì Stroje plánují 420PEOPLE na 18. ledna. K pøedstavení vzniká i krátkı film v režii Jaroslava Brabce.

Football news:

Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option