Czech Republic

Až sto tisíc infekcí denně. V Polsku je nekontrolovaná epidemie, tvrdí lékař

„V Polsku vypukla nekontrolovaná epidemie,“ øekl o víkendu serveru TVN24 pøednosta vratislavské infekèní kliniky Kryštof Simon. „Musíme zavést drastická omezení s cílem dostat nemoc pod kontrolu,“ dodal.

V osmatøicetimilionové zemi dosud zemøelo s covidem 15 568 lidí a nakazilo se jich 941 112. Z nemoci se už vyléèila více než polovina z nich.

„Jako specialisté víme, že mnoho infikovanıch lidí nenahlásí svou nemoc lékaøi, takže pøedpokládáme, že denní nárùst nakaženıch se mùže pohybovat mezi 100 až 110 tisíci pøípadù dennì,“ popsal Simon. Skuteèné množství obìtí je podle nìj vyšší až o 22 tisíc a dosahuje tak 38 tisíc.

Ètyøi z pìti starších lidí na JIP zemøou

S tím, že je aktuální situace v polskıch nemocnicích hrùzostrašná, souhlasí také anesteziolog Cristoforos Rebucikas z nemocnice v Krakovì.

„Normálnì nám bìhem odpoledne pøivezou na jednotku intenzivní péèe tak jednoho až dva lidi. Nyní nám za noèní smìnu pøivezli záchranáøi hned pìt lidí najednou, ètyøi z nich zemøeli,“ popsal serveru Wiadomoœci.

„Až osmdesát procent starších pacientù, které pøipojíme na ventilátor, zemøe. Nìkdo tu zemøe témìø dennì, cítíme se vysílení a bezmocní. Když vidíme lidi umírat, øíkáme si, co se stane, pokud se také nakazíme,“ líèí.

Pøíštích dnù a tıdnù se obává i lékaøka Ewa Szymuková, vedoucí pohotovosti ve Vojenském lékaøském ústavu ve Varšavì. „V pøípadì velkého nárùstu infekcí budeme nuceni rozhodnout, komu pomoci a komu ne. Mùžeme èelit dramatickım dilematùm,“ uvedla.

Nemocní èekají v sanitce až šest hodin

„Èlenové našeho tımu jsou vyèerpaní. Pokaždé, když nìkdo z nás onemocní, ti zdraví musí pracovat mnohem intenzivnìji. Práce, kterou jsme døíve mìli hotovou bìhem nìkolika minut, nìkdy trvá i nìkolik hodin,“ líèí. „Nevíme co bude dál, bojíme se, poèítáme s vakcínou,“ dodává.

A bezradní nejsou jen lékaøi, ale také záchranáøi pracující v sanitkách. „Døív jsem si nedokázal pøedstavit, že budu s tìžce nemocnım pacientem v sanitce èekat na pøijetí pøed nemocnicí šest hodin, nebo že budou chybìt lùžka a kyslík,“ líèí varšavskı záchranáø Michal Fedorowicz.

Rodinám tìžce nemocnıch øíká, a je radìji nechají doma, protože v nemocnici se o nì nikdo nepostará. „Je lepší, když zùstanou doma, kde dostanou mnohem lepší péèi. Jedna sestra se nyní stará o patnáct až tøicet pacientù,“ øíká.

Simon se domnívá, že pokud chce vláda zabránit totálnímu kolapsu, musí zavádìt omezení racionálnì. Polskı premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že v sobotu se znovu otevøou prodejny v obchodních centrech.

Krok má pøed Vánocemi podpoøit ekonomiku. Polská vláda døíve kvùli nárùstu poètu pøípadù nákazy novım koronavirem naøídila od 7. listopadu uzavøít nìkteré obchody, školy a také divadla, kina a muzea.

„Je tu jedna podmínka, a to disciplinovanost každého obchodu, nákupního centra èi obchodu s nábytkem. Pokud nebude, obchody budou zavøené,“ uvedl Morawiecki . „Toto rozhodnutí mùže zachránit nìkolik set tisíc pracovních míst, a to je jeho dùvod,“ dodal.

Zùstaòte na Vánoce doma, prosí odborníci i vláda

Morawiecki také upøesnil, že školy zùstanou zavøené až do Vánoc. Zároveò obyvatele Polska vyzval, aby sváteèní období strávili jen v okruhu nejbližších pøíbuznıch a aby necestovali. S tím souhlasí také Simon, podle kterého se musí Poláci o svátcích vyhnout davùm a zùstat doma.

Upozornil také na skuteènost, že systém zdravotní péèe je v Polsku v hrozném stavu už mnoho let. „A to je dùvod, proè epidemie udeøila. Všichni odborníci øíkali, že to bude katastrofa a nikdo nic nedìlal. Polsko úplnì podcenilo pøípravu na podzimní nárùst infekcí,“ dodal.

Vládní opatøení jsou podle nìj správná, ale pøišla pøíliš pozdì. Chválil však nového polského ministra zdravotnictví Adama Niedzielského, jenž podle nìj øeší pandemii racionálnì a s rozmyslem.

V celé Evropì se novı typ koronaviru od zaèátku pandemie prokázal zhruba u 15 milionù lidí, což z Evropy dìlá nejzasaženìjší èást svìta. V Evropì pak v souvislosti s covidem-19 zemøelo 346 tisíc lidí. Ze svìtovıch regionù podle rozdìlení Reuters je více obìtí jen v Latinské Americe.

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup