Czech Republic

Autoškoly musely zrušit zkoušky studentů. Na řidičský průkaz budou čekat tisíce žadatelů

Provoz autoškol v souèasnosti zcela zakázaný není, pokraèovat mùže pøi dodržování protipandemických podmínek teoretická i praktická výuka. Pùvodnì mìly pokraèovat i zkoušky studentù, v pondìlí se však vláda rozhodla jejich konání zakázat. Podle pøedsedy Asociace autoškol ÈR Aleše Horèièky museli provozovatelé reagovat velmi rychle, o zákazu se dozvìdìli až v pondìlí pøed pùlnocí. Asociace navrhovala pøi jednání s úøady o pokraèování zkoušek napøíklad i testování žadatelù i komisaøù, avšak bez úspìchu.

Autoškoly mìly podle ministra dopravy Karla Havlíèka (za ANO) ze souèasných pravidel výjimku. Podle protiepidemického systému (PES) se v nejvyšším stupni rizika mohou potkávat nejvýše dva lidé, pøi zkouškách je v autì ale také komisaø, který je už tøetím cizím èlovìkem. Situace podle Havlíèka není dobrá, proto vláda výjimku zrušila, øekl v Èeské televizi.

Zkoušky mìsíènì v prùmìru absolvuje kolem 12 500 studentù. Kromì toho èekají na své zkoušky i studenti, které zdržela pøi absolvování autoškoly pandemie už døíve.

To vše tak ještì navyšuje už tak velký nápor žadatelù u autoškol a úøadù. Ten se tak kvùli souèasnému zákazu ještì více prohloubí do dalších mìsícù a provozovatelé se s ním budou muset vyrovnávat i v následujících mìsících. Asociace autoškol proto chce jednat s úøady a zkušebními úøady, jak dál postupovat.

„Nedomníváme se, že (nápor) bude takový, že by se nedalo zvládnout,“ uvedl dále v ÈT Havlíèek.

Autoškoly musely vloni nìkolikrát provoz zastavit kvùli vládním koronavirovým opatøením úplnì. Nejdøíve bìhem nouzového stavu na jaøe, následnì pak také na více než mìsíc i na podzim. Letos i pøes pøísná opatøení mohly autoškoly fungovat, podmínkou byly napøíklad respirátory a dodržování maximálního poètu osob. V Èesku pùsobí zhruba 3000 autoškol.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well