Czech Republic

Autoservisy nejsou ve výjimkách. Mohou ovšem i nadále fungovat, hlásí svaz

„Servisní služby oprav vozidel již nejsou pøímo uvedeny ve vıjimkách z opatøení, kdy služby pøímo v provozovnách jsou zakázány. Bylo však ze strany MPO jednoznaènì potvrzeno, že autoservis mùže od 1. bøezna fungovat s tím, že klienti nesmí mít pøístup do provozovny. Je tøeba tedy veškerou komunikaci se zákazníkem uskuteènit ve venkovních prostorách, a to vèetnì venkovních prostor autoservisu,“ øekl tajemník svazu Josef Pokornı.

Podle nìj mohou autoservisy i nadále provádìt veškerou èinnost, omezení se vztahuje na otevøení pøijímacích prostor a umožnìní vstupu zákazníkù. „Kontakt se zákazníkem musí bıt zcela omezen pouze na pøedání vozidla ve venkovních prostorách za dodržení všech obecnıch hygienickıch pravidel, kde se pøípadnì i podepíší zakázkové listy a další náležitosti,“ dodal.

Vláda podle ministra prùmyslu a obchodu Karla Havlíèka (za ANO) asi na pùlku zredukovala vıjimky pro maloobchod a služby. Otevøené zùstanou i od 1. bøezna potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo kvìtináøství. 

Ze služeb budou moci fungovat èerpací stanice, vıdejny zboží z e-shopù, taxislužby, pohøební služby, myèky aut bez obsluhy nebo servisy telefonù a poèítaèù. Vláda nechala vıjimku také trafikám, prodejnám krmiv, zahrádkáøskıch a domácích potøeb.

 Ve vıjimkách už nejsou kromì autoservisù a prodejen náhradních dílù napøíklad také prádelny a èistírny, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, prodejny malıch domácích zvíøat, provozovny pro sjednání provádìní staveb a jejich odstraòování, provozovny realitního zprostøedkování a èinnosti úèetních poradcù, provozovny oprav a údržby a instalací strojù a zaøízení pro domácnost, zámeènictví, papírnictví èi prodejny se zbranìmi a støelivem. Zavøít budou opìt muset i prodejny dìtského obleèení a obuvi.

Football news:

Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense