Czech Republic

Autor knihy o dezinformacích: Že hoax o čipování lidí takto silně odnese zrovna Bill Gates, jsem neočekával

Lidovky.cz: Jak moc je koronavirová pandemie spojena s hoaxy?
Hoaxùm a fámám ohlednì souèasné koronavirové pandemie se pøíliš vyhnout nelze, stejnì jako pøed pìti lety hoaxùm a fámám ohlednì takzvané evropské migraèní krize a hrozby islamistického terorismu.

Hoax je zpráva, která se snaží šíøit paniku. Jejím úkolem je pøedevším vystrašit pøíjemce, donutit ho k unáhlenım a èasto iracionálním reakcím. Obsahem hoaxu bıvá vìtšinou varování pøed neexistujícím nebezpeèím, nepravdivé a zkreslené informace, nebezpeèné návody všeho druhu, ale také se mùže jednat o kanadské žerty, jejichž cílem je zejména pobavit uživatele internetu, nikoli jim pøímo ublížit.

Lidovky.cz: Proè jsou pro hoaxy „vıživná“ právì tato témata?
Moderní folklor vždy reaguje pøedevším na aktuální témata celospoleèenského zájmu, která se objevují v masovıch komunikaèních médiích, která jsou kontroverzní, a která vybízejí ke spoleèenskému dialogu. To koronavirová pandemie a související vládní opatøení nyní, bìhem takzvané druhé vlny, splòují více než dostateènì.

Lidovky.cz: Které hoaxy patøí mezi nejrozšíøenìjší?
To lze obecnì jen tìžko øíct. Hoaxy a fámy se dynamicky mìní v èase, v souvislosti s vıvojem celospoleèenskıch nálad a aktuálních událostí. V bøeznu 2020 byl nejrozšíøenìjší poplašnı øetìzovı e-mail o tom, jak rozpoznat pøíznaky nákazy koronavirem. Na dobovı nedostatek oficiálních informací reagoval pak ten, kterı radil, jak se z koronaviru podomácku léèit.

Lidovky.cz: Bìhem léta to pak jistì byly ty o fiktivních koronovıch párty, že?
Ano, podle nich mìl „první cenu“ vyhrál ten, kdo se první nakazil. Se stoupající únavou z protikoronavirovıch opatøení se pak objevily snahy vysvìtlit pùvod nemoci ve spiknutí mocnıch, tedy konspiraèní teorie. Oblíbená byla napøíklad ta, podle které šlo o spiknutí ekonomickıch elit, jež chtìjí „pod rouškou“ koronaviru zakrıt probíhající ekonomickou krizi.

Petr Janeèek (1978)

Lidovky.cz: A nyní, bìhem druhé vlny, se jedná o jaké hoaxy?
Od záøí 2020 jsou populární pøíbìhy o tom, jak je systém testování nefunkèní. Jejich poselstvím je diskreditovat snahy státu a expertù na tomto poli - ty mají vìtšinu podobu takzvanıch mìstskıch legend nebo souèasnıch povìstí a odrážejí aktuální despekt a negaci podstatné èásti populace k tomu, co právì probíhá. „Covidovıch“ hoaxù je dnes tolik, že jsem jim vìnoval i podstatnou èást své nové komentované sbírky moderního folkloru s názvem Èerná sanitka: Znovu v akci.

Lidovky.cz: Mùžete jmenovat ten aktuálnì nejrozšíøenìjší?
Jedná se o pøíbìh lidí, kteøí se jdou nechat otestovat na covid-19, ale tìsnì pøed testem to po nìkolikahodinovém èekání vzdají a nenechají se otestovat. Pøesto jim ale druhı den pøijde informaèní SMS o tom, že jsou pozitivní. Tento fascinující pøíbìh se zaèal masovì šíøit v polovinì záøí a pøedstavuje zajímavou kolektivní reakci na spoleèenskou únavu z „druhé vlny“ koronavirové pandemie a souvisejících chaotickıch vládních opatøení.

Lidovky.cz: Je právì tento hoax ještì nìèím zajímavı?
Pro mne jako folkloristu je nejzajímavìjší, že právì tento se stejnì vydatnì jako na internetu šíøí i ústním podáním. Jde tak o nejrozšíøenìjší novou mìstskou legendu èi souèasnou povìst u nás od roku 2016.
Navíc se stal na konci øíjna skuteèností - zatím neznámí hackeøi napadli systém pražské Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Plzeò a odesílali z nìj falešné informace o vısledcích testù i lidem, kteøí testováni vùbec nebyli. Realita tak pøedstihla fikci. Nic to ale nemìní na tom, že mìstská legenda tu byla první - a hackeøi se jí, jak už to tak èasto bıvá, pouze inspirovali.

Lidovky.cz: Kterı covidovı hoax vás nejvíc pøekvapil?
Propojení testování na covid-19 s konspiraèními teoriemi o úmyslném èipování lidí jsem oèekával, ale že to takto silnì odnese zrovna Bill Gates, kterı se v boji s koronavirovou pandemií angažuje velmi silnì, jsem tedy neoèekával. Nìkteøí lidé právì jeho obvinili, že pod záminkou testování vpravuje lidem do tìla sledovací èipy.
Tradièní kolektivní nedùvìra k elitám a novım technologiím se velmi ironicky propojila s klasickım moudrem „Èiò èertu dobøe, peklem se ti odmìní“. V tomto pøípadì je oním pøísloveènım èertem globální internetovı „lid“.

Lidovky.cz: Jak moc „spolufungují“ covidové hoaxy s tìmi døívìjšími nebo také konspiraèními teoriemi?
Jde o recyklaci, kutilské znovunalézání starších a již mnohokráte použitıch motivù, témat i celıch pøíbìhù – tak ostatnì funguje folklor jako celek, i tradièní pohádky a legendy. První fáze covidovıch hoaxù na jaøe pracovala s využíváním novıch informací, ty další už spíše recyklovaly starší hoaxy, popøípadì se snažily najít smysl v informaèním chaosu saháním ke konspiraèním teoriím, tedy jakımsi moderním mytologiím dneška.

Lidovky.cz: Za nejohroženìjší skupinu, která by mohla bıt hoaxy ovlivnìna, bıvají považováni dùchodci. Platí to i co se tıèe covidovıch hoaxù nebo je tomu jinak?
Upøímnì, nejsem si jistı, zda to platí i obecnì. U internetovıch hoaxù do znaèné míry ano, ale ústnì šíøenım fámám podléhá každı z nás, nezávisle na vìku, vzdìlání èi inteligenci. Témata jako lidské zdraví jsou samozøejmì pro starší lidi zajímavìjší než pro ty mladé a zdravé, takže se to oèekávat dá. Na druhou stranu, stejnì jako pøed pìti lety u hoaxù tıkajících se evropské migraèní krize, rozhodující motivací pro jejich šíøení je èasto urèitı specifickı svìtonázor, ale tøeba i snaha informovat a varovat své blízké, tedy pomoci, která je u starších lidí èasto rozvinutìjší než u ménì altruistickıch a èasto více sebestøednıch mladıch lidí.

Lidovky.cz: Jak proti takovım hoaxùm bojovat pøi komunikaci v rodin èi se známımi?
Toto je spíše otázka na aplikovanou, angažovanou rovinu èinnosti. V rámci svého akademického vızkumu i popularizace vìdy tyto fenomény spíše pouze dokumentuji, respektive analyzuji a interpretuji. Existuje ale celá øada solidních internetovıch stránek, které lze doporuèit každému, kdo si chce podobné vìci ovìøit - z tìch nejlepších je myslím na místì zmínit www.hoax.cz, která se jako jedna z málo zabıvá èistì informaèní, neideologickou rovinou této èinnosti.

Lidovky.cz: Dají se zdroje hoaxù vystopovat?
U tìch elektronickıch to vìtšinou nebıvá problém. Ve své nové knize uvádím pøíklady, kdy se to v souvislosti s koronavirovımi hoaxy podaøilo napøíklad slovenské policii. Obtížnìjší to bıvá u ústnì šíøenıch fám, kde je to prakticky nemožné.

Lidovky.cz: Jaké mají zdroje hoaxù dùvody k jejich vytváøení?
Dùvody jsou vìtšinou ekonomické, tedy peníze za kliky, lajky, sdílení. Popøípadì pak ideologické èi politické, tedy podpora urèité ideologie, názorového postoje èi svìtonázoru.

Lidovky.cz: A co tøeba trolling?
Škodolibì humorné šíøení falešnıch informací a sledování toho, zda mu ostatní lidé uvìøí, je hned dalším nejèastìjším dùvodem. Lidé ale obecnì sdílejí hoaxy z mnoha dùvodù, èasto pozitivních, jako je vıše zmínìná snaha informovat a varovat ostatní. Nezapomínejme ale ani na skuteènost, že obrovské množství lidí pøeposílá a sdílí informace, které ani poøádnì neètou, ale jednoduše jen poskytují ostatním èasto nevyžádanı informaèní servis.

Football news:

Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our
Pep Guardiola: Manchester City have reached the knockout stages of the Champions League and can focus on other tournaments