Czech Republic

Austrálii a Nový Zéland spojuje bublina. Lidé mohou opět létat bez omezení

Austrálie i Novı Zéland evidují v posledních mìsících naprosté minimum nakaženıch koronavirem. Zásadním prvkem jejich protiepidemickıch strategií totiž byly uzavírky na hranicích a povinnost karantény pro vracející se obèany. Spuštìní bilaterálního partnerství bez cestovních restrikcí komplikovalo nìkolik menších ohnisek nákazy v obou zemích, ta se ale podaøilo dostat rychle pod kontrolu a dlouho oèekávaná iniciativa se v pondìlí stala skuteèností.

Podle zpravodajského webu BBC bylo pondìlní ráno na australskıch letištích rušno. Lidé se z Austrálie na Novı Zéland vydali za rodinou nebo na návštìvu za pøáteli, našli se i tací, kdo odlétali na pohøby. Spoje mezi obìma zemìmi vypravují letecké spoleènosti Airlines Qantas, Jetstar a Air New Zealand, jen ta poslední jmenovaná se pøipravovala na obsloužení více než 5 000 pasažérù. Spoleènost Qantas zvıší poèet letù mezi obìma zemìmi pøibližnì na 200 za tıden.

Zlomovı moment

Operaèní øeditelka aerolinky Carrie Hurihanganuiová hovoøila o zlomovém momentu a všeobecném nadšení. „Je to tady na letišti cítit, vidíte to lidem na tváøích,“ øekla.

Mezi cestujícími, kteøí využívají novou možnost hned v první den, je i Dawn Trattová, která ze Sydney odlétala za nemocnou sestøenicí. „Nenapadlo mì, jak rozrušená dneska budu,“ øekla BBC. „Máme tady v Austrálii a na Novém Zélandu obrovské štìstí, že mùžeme teï takhle cestovat. Je to divné letìt zase letadlem,“ dodala.

„Cestovní bublinu“ vyzdvihují i lídøi obou zúèastnìnıch zemí, kteøí si od projektu slibují ekonomickou vzpruhu. Novozélanïané mohli už od podzimu do nìkterıch australskıch státù vstupovat bez absolvování karantény, na Novém Zélandu ale požadavek odpadá až nyní. Zmìna pøichází na zaèátku místní lyžaøské sezony a v øadì turistickıch mìst je vítanou událostí.

Krok, na kterı bychom mìli bıt hrdí

„Bublina pøedstavuje vıznamnı krok v opìtovném spojení Nového Zélandu se svìtem. Je to krok, na kterı bychom mìli bıt všichni chvilku hrdí,“ øekla novozélandská premiérka Jacinda Adernová novináøùm ve Wellingtonu.

Adernová rovnìž zmínila, že Novı Zéland brzy navštíví i australskı premiér Scott Morrison. Zároveò dodala, že australská ministrynì  zahranièí Marise Payneová odcestuje na Novı Zéland ve støedu.

V roce 2019 navštívilo Novı Zéland asi 1,5 milionu Australanù, kteøí pøedstavovali zhruba 40 procent všech návštìvníkù. Australané v zemi utratili zhruba 2,7 miliardy novozélandskıch dolarù (41,9 miliardy korun).

Naopak Austrálii v roce 2019 navštívilo 1,3 milionu Novozélanïanù, kteøí do australské ekonomiky pøispìli èástkou 2,6 miliardy USD (56,2 miliardy korun).

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude