Czech Republic

Asociace krajů má nového předsedu, bude jím jihočeský hejtman Kuba z ODS

Kubovi už na Twitteru gratuloval pøedseda ODS Petr Fiala èi hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Ten také informoval, že byl zvolen èlenem nového grémia spolu s Martinem Pùtou, Martinem Netolickım, Zdeòkem Høibem a Ivem Vondrákem.

Po minulıch krajskıch volbách pøed ètyømi lety se pøedsedkyní Asociace krajù stala Jana Mraèková Vildumetzová (ANO), která nahradila Michala Haška (ÈSSD). Prvním místopøedsedou byl zvolen Jiøí Zimola (ÈSSD).

Zimola na funkci hejtmana rezignoval v dubnu 2017, mandát nedokonèila ani Vildumetzová, která se na konci loòského roku funkce vzdala s ohledem na tìhotenství.

Letos tak z titulu funkce místopøedsedy zastupoval kraje tehdejší hejtman Vysoèiny Jiøí Bìhounek (za ÈSSD). V posledních tıdnech byl zastupováním asociace povìøen doèasnì libereckı hejtman Martin Pùta (SLK), kterı po øíjnovıch volbách zùstal ve funkci jako jedinı z dosavadních místopøedsedù asociace. Asociaci pøed Vildumetzovou vedli jen Tošenovskı a Hašek.

Kuba je èlenem ODS od roku 2003, od listopadu 2012 do ledna 2014 byl prvním místopøedsedou strany a po demisi Petra Neèase i jejím úøadujícím pøedsedou. V Neèasovì vládì byl pøedtím v letech 2011 až 2013 ministrem prùmyslu a obchodu. Hejtmanem byl zvolen pøed mìsícem, ODS v Jihoèeském kraji utvoøila koalici s KDU-ÈSL a TOP 09, ÈSSD a hnutím Jihoèeši.

Asociace sdružuje všechny kraje v ÈR a jejím úkolem je hájit a prosazovat jejich spoleèné zájmy. Pomáhá taky se vzdìláváním krajskıch zastupitelù a je krajùm nápomocná pøi jejich zahranièních aktivitách. Dùležitou roli hraje i pøi aktuální koronavirové epidemii, o koordinaci èinnosti regionù pravidelnì jedná s Ústøedním krizovım štábem.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun