Czech Republic

Armádní experti: Ruská technika musí po Vrběticích pryč, Moskva v ní má páku

„Mìlo by to pro nás bıt jasnım signálem zbavit se nebo alespoò vıraznì omezit závislost na Rusku ve všem, co pro naši republiku má strategickı vıznam. Souèasné Rusko není zemí, které mùžeme dùvìøovat a která nás respektuje jako suverénní zemi,“ uvedl nìkdejší šéf Vojenského vıboru NATO a bıvalı náèelník generálního štábu Petr Pavel.

Skuteènost, že i pøes øadu modernizaèních projektù èeští vojáci stále jezdí v ruskıch bojovıch vozidlech, létají v ruskıch vrtulnících nebo støeží nebe s ruskımi protivzdušnımi raketovımi systémy a radary, by podle nìj i dalších odborníkù mohla velmi záhy pøedstavovat pro obranyschopnost Èeska neøešitelnı až kritickı problém.

Zvl᚝ s oèekávanım dalším prudkım zhoršení vztahù s Moskvou. Ve vojenské technice, která v èeské armádì ještì slouží, má totiž svım zpùsobem urèitou páku pro další stupòování tlaku vùèi Èesku.

Bıvalı náèelník generálního štábu Jiøí Šedivı pøipomnìl konkrétnì tøeba vrtulníky. „Staèí, aby Rusové zastavili dodávky náhradních dílù nebo nedávaly nezbytné certifikáty pro díly a rázem nám zneschopní vrtulníkové letectvo,“ nastínil jeden z èernıch scénáøù.

Minimálnì do roku 2023, kdy mají pøijít první objednané kusy novıch americkıch strojù Venom a Viper, pøitom bude armáda na stroje ruské vıroby prakticky zcela odkázána. „Uvidíme, jak se budou Rusové chovat v budoucnu. Asi ale musíme poèítat s tím, že následující léta budeme mít s Rusy dosti špatné vztahy,“ øekl Šedivı.

Armáda v souèasnosti provozuje dopravní vrtulníky Mi-8, víceúèelové transportní Mi-17, modernìjší Mi-171Š a bitevní Mi-24/35.

Šedivı podotkl, že nahrazení ruské a mnohdy ještì sovìtské techniky v èeské armádì je sice dlouhodobım trendem, urychlení je však ve svìtle posledních událostí na místì. „Zhoršování vztahù pøicházelo postupnì postupnì delší dobu, ale ten trend je nyní podstatnì rychlejší,“ varoval. Ze zastaralé ruské techniky zmínil také protivzdušné raketové systémy KUB, pøesluhují radary nebo bojová vozidla pìchoty BVP.

Kdo se chová jako nepøítel, je nepøítel

Podle pøedsedkynì snìmovního vıboru pro obranu Jany Èernochové (ODS) zbavení závislosti na ruské technice ministerstvo obrany snaží, ale na její vkus pomalu. 

„Není potøeba aktu ruského státního terorismu, abychom si to uvìdomili. Armádou provozovaná ruská technika je morálnì i technicky zastaralá a není interoperabilní. A jestli bychom modernizaci mìli urychlit? Jednoznaènì. Øíkám to již dlouho,” uvedla.

Bezpeènostní expert Ivan Gabal upozornil, že rozkrytím jednoho útoku zdaleka není situace vyøešena a uzavøena. Tato „operace státního terorismu Ruska“ podle jeho slov nespadla z èistého nebe a nebyla osamocená, nıbrž byla souèástí širšího úsilí Ruska o destabilizaci Èeské republiky. 

Odstranìní jakékoliv závislosti na ruské technice by proto mìlo bıt jednou z priorit. „Kdo se k nám chová jako nepøítel, je nepøítel. A není to zdaleka jen Rusko. Svou obranu musíme budovat systematiky a cílevìdomì, abychom nebyli za pár let znovu zaskoèeni tím, co se v pozadí poklidného života dìje,“ dodal.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude