Czech Republic

Architektura může být i pro děti, dokazuje hravá kniha Archistorie

Mnohdy se dìti s úvahami o architektuøe poprvé setkávají až ve vyšších roènících základní školy. Schopnost rozeznat korintskı, ionskı a dórskı sloup však v tomto pøípadì není to stìžejní. 

A tak není divu, že se Magdalena Jelenska, teoretièka architektury a matka ètyø dìtí, rozhodla sepsat knihu, která jim základy architektury i její historie zábavnì pøiblíží. Pestøe, srozumitelnì a hlavnì hravì, což ilustrátorky z Acapulco Studia zvládly na vıbornou. V èeštinì knihu polskıch autorek vydalo nakladatelství Labyrint. Pøeložil ji Martin Veselka.

Jelenska rozdìlila knihu do dvanácti kapitol vìnovanıch základním stavebním materiálùm, typùm staveb i jejich jednotlivım souèástem. Dìtskı ètenáø se tak dozví, proè už architekti v souèasnosti nepracují tak èasto s kamenem jako jejich starovìcí pøedchùdci, kdy se zaèalo ve stavitelství využívat sklo nebo jaké má rozmìry cihla bìžného velkého formátu. Nechybí ani vysvìtlení toho, èím byl pro stavitele mostù pøelomovı rok 1779 a jakou funkci má na budovì kopule.

Vıklad ke všem základním stavitelskım složkám Magdalena Jelenska dokládá rùznımi pøíklady nejvıraznìjších architektonickıch dìl vùbec. Od pyramid pøes Tádž Mahal až po Guggenheimovo muzeum v New Yorku.

Hradecká katedrála

Nejpùvabnìjších ilustrací se dostalo v knize napøíklad ne zcela známému Salkovu institutu, minaretu al-Malavíja v Iráku nebo berlínské Braniborské bránì.

Z èeskıch staveb kniha zmiòuje pøed deseti lety dostavìnou modlitebnu Církve bratrské v Èernošicích, pražskı Dùm U Kamenného zvonu, vilu Tugendhat nebo katedrálu svatého Ducha v Hradci Králové, o jejíž stavbu se s nejvìtší pravdìpodobností zasloužila èeská a polská královna Eliška Rejèka. Je to jedinı dochovanı cihlovı kostel v celém mìstì a v roce 1424 v nìm byly údajnì uloženy ostatky Jana Žižky.

V závìru Jelenska zmiòuje ještì prestižní Pritzkerovu cenu a její vıznam ve svìtì architektury. Doposud ji nezískal žádnı z èeskıch architektù, mezi známé laureáty patøí Zaha Hadid nebo Richard Rogers.

Football news:

Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A
Thomas Tuchel: Chelsea are in good shape and want to be the first to beat Manchester United on their own field in the Premier League
Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers
On Saturday, the City store was worth 400 million pounds. It was Guardiola who left Sterling, Bernard, Rhodri and other stars in reserve
Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France