Czech Republic

ANALÝZA: Uhlí může skončit dřív, než stát plánuje. Z ekonomických důvodů

Podle ekologù by se mìlo uhlí pøestat využívat mnohem døíve, tøeba už v roce 2030, aby Èesko dokázalo vıraznì snížit emise skleníkovıch plynù. Naopak èást uhelnıch spoleèností a nìkteøí zástupci prùmyslu zase požadují, aby útlum trval ještì déle, ideálnì do poloviny následující dekády. Hlavnì z dùvodu zajištìní dostateèného množství levné elektøiny.

Svaz prùmyslu a dopravy nicménì vıslovnì podpoøil rok 2038. „Není to jen kompromis v rámci všech skupin, které pracovaly v Uhelné komisi, ale vychází pomìrnì jasnì z ekonomickıch, technologickıch i ekologickıch pøedpokladù ve smyslu budování novıch zdrojù,“ øíká ministr Havlíèek.

Už teï je jasné, že vıpadek uhlí, z­ nìhož se dnes vyrábí pøes dvì pìtiny elektøiny, nedokážou nahradit pouze obnovitelné zdroje. By se poèítá s jejich mohutnım rozvojem. Zvolenı scénáø, kterı pro Uhelnou komisi zpracoval provozovatel pøenosové soustavy ÈEPS, poèítá s tím, že vıkon solárních elektráren stoupne na trojnásobek a celková kapacita vìtrníkù vzroste na ètyøapùlnásobek.

Bez jádra to nepùjde

Èesko se tudíž jen tìžko obejde bez nového jaderného zdroje a nìkolika dalších plynovıch elektráren. Už jen proto, že vedle uhlí bude tøeba nìèím nahradit také dosluhující jaderné bloky v Dukovanech. Souèasnı harmonogram vıstavby jádra poèítá se zprovoznìním bloku nejdøíve v­ roce 2036, zkušenosti ze svìta pøitom ukazují, že takøka nikde se nepodaøí jádro dostavìt vèas.

Uhelná komise pøitom dostavbu novıch Dukovan v pøipravovaném rozsahu a v rámci stávajícího harmonogramu uvedla jako jednu z nutnıch podmínek pro konec uhlí v­ roce 2038. Podle ekologù však nemá smysl podmiòovat odchod od uhlí extrémnì drahım a velmi nejistım projektem. Proti plynu zase zaznívají vıhrady z jinıch stran. Je to také fosilní palivo a jeho využívání zvyšuje závislost na Rusku.

„Rok 2038 odráží konzervativní pohled vlády na energetiku,“ myslí si programovı øeditel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. „Pokud se k doporuèení komise pøikloní i vláda, mine Èesko šanci na rychlejší modernizaci energetiky, kterou nabízí zvyšování energetické úèinnosti budov a v prùmyslu, nebo rozvoj obnovitelnıch zdrojù energie,“ dodává Sedlák.

Vıdaje do novıch zdrojù spojenıch s odchodem od uhlí do roku 2038 mají podle ÈEPS vystoupat na 355 miliard korun. „Pokud bychom se pokusili od uhlí odejít v roce 2033, bylo by to technicky možné, ale stálo by to navíc zhruba 120 miliard korun a ušetøili bychom za tìch pìt let pouze 16 milionù tun emisí,“ øíká šéf ÈEPS Martin Durèák.

Z analızy ÈEPS, kterou má MF ­DNES k dispozici, tedy vyplıvá, že nejekonomiètìjší odchod od uhelné energetiky je v roce 2038. A to i­ s­ ohledem na stabilitu a bezpeènost dodávek. Bez dostatku nového vıkonu se Èesko stane z vıvozce elektøiny jejím dovozcem. A podle Durèáka je tøeba prùbìžnì hlídat, aby vùbec bylo odkud energii dovážet.

V roce 2038 se chce s uhlím rozlouèit také Nìmecko. Polsko se k obdobnému kroku chystá až o desetiletí pozdìji. Nìkteré evropské zemì však svùj poslední uhelnı zdroj vypnou mnohem døíve. Jiøí Koželouh z Hnutí Duha, kterı ve ètvrtek Uhelnou komisi opustil, øíká, že stanovení konce uhlí až na rok 2038 je mimo ekonomickou realitu.

Drahé emisní povolenky

Uhlí by však mohlo dožít i bez komise. Studie Bloomberg totiž pøedpovídá, že velká èást uhelné flotily v Èesku a dalších støedoevropskıch zemích bude ztrátová. A to zejména kvùli rostoucímu tlaku na rùst cen emisních povolenek. Zatímco ÈEPS poèítá v roce 2030 s cenou povolenky 30 eur za tunu, Bloomberg ji vidí tøikrát vıš. „Už za deset let spalování uhlí nejspíš nebude dávat ekonomickı smysl,“ øíká Koželouh.

Stát mùže podlehnout falešnému pocitu, že má dost zdrojù, zatímco provozovatelé uhelnıch elektráren je sami odpojí. Pak hrozí, že èeskı stát nevyužije dostateènì stovky miliard z evropského rozpoètu na podporu moderních technologií, a naopak bude muset fosilní paliva dotovat, aby je udržel pøi životì.

Odhady, jak rychle je možné obnovitelné zdroje budovat, se rùzní. Tøeba Komora OZE ve støedním scénáøi poèítá s tím, že obnovitelné zdroje mohou v roce 2030 nahradit zhruba polovinu elektøiny z uhlí. Pokud se odeètou vıvozy pøebytkù, je to dokonce 80 procent.

Podle Durèáka z ÈEPS pøijdou nové technologie, které mohou s­ energetikou pohnout a vyøeší tøeba skladování energie. Nemusí jít jen o baterie, ale také o využití vodíku èi plynu. „To, co se dnes mùže jevit jako ekonomicky nevıhodné, mùže bıt naopak za pár let vıhodné. Jen nikdo nedokáže øíct, kdy pøesnì,“ øíká Durèák.

Uhelná komise pracovala rok a­ pùl. Øada expertù ji však kritizuje, že datum stanovila pøekotnì bez dostateènıch podkladù. Jan Rovenskı z Greenpeace øíká, že jedinım relevantním podkladem byla analıza od ÈEPS.

Podle expertù dále chybí konkrétní návrh postupu náhrady uhelnıch zdrojù i analızy, kolik bude transformace stát. Ministrynì práce Jana Maláèová zase napøíklad kritizovala, že není jasné, jaké budou sociální dopady v uhelnıch regionech a jak jim èelit.

„Vıstavba novıch zdrojù bude trvat roky, nikdo neví, na kolik vyjde penìz, v pøípadì plynu nikdo ani neví, zda vùbec povede ke snížení emisí. Neznámıch je pøíliš mnoho, stejnì jako pøíkladù ze zahranièí, kde zvyšování podílu obnovitelnıch zdrojù vedlo k vıraznému zdražení elektøiny, nebo dokonce k vıpadkùm dodávek,“ øíká pøedseda spolku Realistická energetika a ekologie Jaroslav Èížek.

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid