Czech Republic

ANALÝZA: Rýsuje se další koalice pro volby. Piráti a Starostové se mohou svést na vlně ‚touhy po novém‘

Stane se tak poté, co s tím èlenská základna Pirátù vyslovila v online referendu souhlas, pro bylo 695 ze zhruba tisícovky tìch, kteøí o tom u Pirátù mohou hlasovat. Pokud se projekt spolupráce opravdu „upeèe“, pùjde již o druhou pøedbìžnì narısovanou koalici v opozièních lavicích souèasné snìmovny – tu první už formou memoranda deklarovaly ODS, TOP09 a lidovci.

„Zásadní tøecí plochy mezi Piráty a Starosty nevidím. Piráti by se v evropském kontextu øadili nìkam do levého støedu, zatímco hnutí STAN je ideologicky zcela neukotvené,“ popsal pro Lidovky.cz kombinaci „Piráta a Starosty“ sociolog Jan Herzmann. 

Dle nìj by se rodící se spojenectví mohlo svézt na vlnì „touhy po novém“, které se v tuzemské politice projevuje pøinejmenším od roku 2010, a svezly se na ní už Vìci veøejné, nyní vládnoucí hnutí ANO a k témuž se schyluje i v pøípadì možné koalice Pirátù a STAN. „Jejich nespornou vıhodou je, že dosud žádnı z nich nevládl,“ uvedl sociolog.

Vıraznìjší spory pøi vyjednávání o programu, kterı pøípadná koalice pøedloží, Herzmann neoèekává. Piráti se dle nìj vìnují spíše liberálnìjším, modernìjším levicovım tématùm, zatímco Starostové akcentují spíše regionální problémy. Obì partaje se tak ve svém zamìøení dle nìj „míjejí“ dostateènì na to, aby se dokázaly doplòovat.

Prùzkumy umí bıt zrádné

S blížícím se termínem voleb jsou èím dál ostøeji sledované volební prùzkumy. Ohlas sklidil zejména nedávnı volební model agentury Kantar, jenž Pirátùm vedenım Ivanem Bartošem pøisoudil možnı zisk 21 procent hlasù, pøièemž jejich „nevìsta“, hnutí STAN pøedsedy Víta Rakušana, zaznamenala jedenáctiprocentní podporu. Prostım souètem obou vısledkù zmínìné subjekty pøekonaly i lídra prùzkumu ANO s 27,5 procenta.

Avšak vložit mezi obì èísla jednoduše znaménko plus a pracovat s dosaženou cifrou není podle odborníkù zcela vypovídající. Už tøeba proto, že pøípadné nalezení dohody o spolupráci mùže nìkteré volièe každé jedné strany odradit. Dlužno ale podotknout, že dvoukoalice mùže naopak i pøilákat nové pøíznivce, jelikož z prùzkumù vyplıvá, že øada volièù si obecnou spolupráci obou stran pøeje.

Navíc se ve vızkumech odrážejí i odlišné pøístupy agentur. Dobøe je to patrné právì v pøípadì Pirátù a zmínìného Kantaru. „Piráty má Kantar oproti ostatním agenturám delší dobu daleko nejvıš,“ øekl Herzmann s tím, že tøeba v øíjnu a v listopadu vyšla Bartošova strana u Kantaru o zhruba 4,5 procenta lépe než u jinıch agentur.

Hledání kompromisu

Jak ale tvrdí šéf agentury STEM Martin Buchtík, momentálnì není lepší cesta než èísla vzešlá z prùzkumù u Pirátù a STAN prostì seèíst. Reálnı dopad tvorby koalic se dle nìj dozvíme až èasem. „V našem testování, kdy nám lidé odpovídají spontánnì a nevybírají z odpovìdí, hodláme sledovat, zda se už v odpovìdích respondentù objeví i narısované koalice. To nám dá indikaci, jak moc tyto nové formace mezi volièi zakoøenily,“ vysvìtlil sociolog.

Zatímco Piráti a Starostové mají dle Herzmanna potenciál se spíše vzájemnì doplnit, u druhé opozièní koalice je prı už nyní jasné, že musí ubrat na ideologické dùraznosti. „Koalice ODS, KDU-ÈSL a TOP 09 má tu nevıhodu, že zúèastnìné strany mají již vyprofilované své svìtonázory, a lze tak dopøedu odhadnout, u èeho musejí pøi podpisu koalièní smlouvy dìlat kompromisy,“ øekl Herzmann. U kombinace Pirátù a Starostù vidí vıhodu prı v tom, že hnutí STAN si je vìdomé své pozice menšího partnera, a pøi vyjednávání tak bude tíhnout spíše k pragmatismu.

Zatímco „Topka“ se profiluje jako strana vıraznì naklonìná Evropské unii a další integraci v rámci starého kontinentu, oproti tomu obèanští demokraté kultivují uvnitø strany silné euroskeptické postoje. V „opozici“ vùèi liberální TOP 09 pak mùže coby protistrana stát KDU-ÈSL v otázce podpory komunity LGBT, nebo lidovci tíhnou spíše ke konzervativním spoleèenskım hodnotám.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017