Czech Republic

Američtí lékaři bojují na dvou frontách. Proti koronaviru a lidské hlouposti

„Jsme pøipraveni udìlat vše, co dokážeme, abychom se postarali o co nejvìtší poèet lidí, poskytli jim úlevu, uzdravili je. Ale chceme, aby všichni tam venku vìdìli, èemu èelíme, a aby si nemysleli, že naše možnosti jsou neomezené,“ uvádí otevøenı dopis lékaøù adresovanı guvernérovi státu Connecticut Nedovi Lamontovi.

V severovıchodním státì se od zaèátku listopadu více než ztrojnásobil poèet lidí, kteøí jsou s covidem-19 v nemocnicích, a zdravotníci od guvernéra požadují zákaz bìžného provozu v barech a restauracích a veškerıch „nadbyteènıch veøejnıch sešlostí“.

Novı rozmach nákazy zasahuje v podstatì všechny americké státy a podle agentury AP pøichází zprávy o pøetíženıch nemocnicích a vyèerpanıch zdravotnících z mnoha koutù USA.

V nìkterıch státech už se situace zaèala zlepšovat, celonárodní bilance hospitalizací od iniciativy The COVID Tracking Project ovšem ve ètvrtek poprvé pøesáhla sto tisíc a i v pátek narostla o nìkolik stovek. Veøejné prosby o tvrdší restrikce podle americkıch médií novì pøichází i od lékaøù v Arizonì, Mississippi, Missouri a Tennessee.

Žádné roušky navzdory nárùstu pøípadù

Pøední pøedstavitelé arizonskıch nemocnic ve støedu guvernérovi Dougovi Duceymu vzkázali, že systém zdravotní péèe by se v jihozápadním státì mohl tento mìsíc dostat na hranici svıch možností.

V Arizonì za prudkého rùstu hospitalizací a denních poètù infekcí lidé nemusí na veøejnosti nosit roušky, a zatímco bary a noèní kluby musely provoz pøerušit, kasina, kina i restaurace mohou bıt nadále otevøené.

Deník The Washington Post píše, že nezvyklé apely od zdravotnickıch profesionálù zatím nepøinesly mnoho hmatatelnıch vısledkù. V Mississippi guvernér Tate Reeves tento tıden odmítl vızvu k obnovení plošného naøízení o rouškách. Guvernér Arizony v reakci na støedeèní ponurou pøedpovìï uznal, že „èísla ve státì míøí špatnım smìrem“, dodal však, že nechce „tìsnì pøed svátky vyhodit statisíce Arizoòanù z práce“.

Lékaø: Bojuji s koronavirem a lidskou hloupostí

Karanténní režimy se v USA liší v podstatì stát od státu, pøièemž v žádném z nich aktuálnì neplatí tak tvrdı „lockdown“, jakı už dvakrát zažila i Èeská republika. Podle deníku The New York Times jen v Kalifornii a Ohiu vyhlásili omezení svobodného pohybu obyvatel, v obou státech ale zároveò mohou mít stále otevøeno alespoò nìkteré „postradatelné“ podniky.

Nemocnice napøíè USA pøistupují k nejrùznìjším krizovım opatøením, zatímco lékaøi v rozhovorech dávají najevo fyzickou i psychickou únavu.

„Jsem unavenı, jsem vyèerpanı. Mùj personál je vyèerpanı,“ øekl zpravodajské spoleènosti BBC Joseph Varon, kterı je jedním ze šéfù jedné z nemocnic v texaském Houstonu. Volnı den údajnì nemìl už více než pùl roku.

O lidech, kteøí nedodržují protiepidemické zásady, øekl, že by je nejradìji profackoval. „Protože já tady ze sebe vydávám všechno, moji kolegové ze sebe vydávají všechno. (...) Bojuji ve dvou válkách. Vedu válku proti koronaviru a vedu válku proti hlouposti,“ øekl Varon.

Football news:

Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world