Czech Republic

Aleje u cest mizí, upozorňují ekologové. Pomoci by mohla centrální evidence

„Tøi vykácené stromy v Moravskoslezském kraji loni nahradily jen dvì sazenice. Na území celé republiky stromù podél cest dlouhodobì ubıvá. Mizí tak levná a úèinná ochrana pøed extrémními teplotami, suchem a prachem i naše historické dìdictví,“ popsal Jiøí Kaòa ze sdružení Arnika.

Doplnil, že správa silnic v Moravskoslezském kraji loni pokácela 791 stromù, vysadila jich ale podstatnì ménì, a to 578, navíc ne vždy na stejném místì. Podle zjištìní Arniky silnièáøi na místo kácení v prùmìru vrátí jen 37 procent vısadby.

„Vzrostlé a pravidelnì udržované stromy podél silnic pøitom potøebujeme. Vozovky i krajinu chrání pøed horkem, silnımi poryvy vìtru, snìhovımi jazyky, snižují prašnost, bìhem pøívalovıch dešù zadržují vodu a zpevòují zem,“ upozornil Kaòa.

Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) správnost èísel uvádìnıch Arnikou potvrdila s tím, že loni padlo více stromù, za které státní správa nežádala náhradní vısadbu ve stejném rozsahu. „Jednalo se o netypickı rok, podstatnou roli sehrála rozsáhlá kùrovcová a vìtrná kalamita. Byly pokáceny napadené a poškozené stromy v ochranném pásmu komunikací, které ohrožovaly bezpeènost provozu,“ vysvìtlil technickı námìstek SSMSK Milan Novák.

Nové stromy se èasto vrátit na místo pùvodních alejí nesmìjí. Podle zákona o pozemních komunikacích silnièní vegetace nesmí ohrozit bezpeènost provozu ani ztížit údržbu silnic nebo obhospodaøování sousedních pozemkù. Novela obèanského zákoníku zase dovoluje vysadit strom, kterı v budoucnu pøesáhne tøímetrovou vıšku, maximálnì do vzdálenosti tøí metrù od hranice se sousedním pozemkem.

„V mnohıch pøípadech toto bıvá zásadní problém a novou vısadbu již nelze na silnièní pozemek umístit,“ konstatoval Novák.

Kraj: Vìtšina alejí podél silnic je pøestárlá

Hejtmanství úbytek stromoøadí od silnic pøiznává. „Dùvodem je, že vìtšina alejí podél silnic je pøestárlá, mnohdy v havarijním stavu. Snahou je zeleò podél cest co nejdéle zachovávat vhodnım zpùsobem ošetøování,“ øekla mluvèí krajského úøadu Nikola Birklenová.

Dodala, že v pøípadì kácení se stromy nahrazují novımi všude, kde je to možné. „Komplikace ale pøinášejí zejména vlastnické vztahy a také podmínky vyplıvající ze silnièního zákona,“ poukázala s tím, že problematiku udržení stávajících alejí v maximální možné míøe obsahuje i krajská Strategie adaptace na zmìnu klimatu.

Øešením je podle kraje spolupráce. Birklenová zmínila projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je propojit obce, spolky, státní instituce, firmy, školy i jednotlivce. „Moravskoslezskı kraj se k iniciativì zapojil obnovou aleje v Radkovì, kde je za spolupráce vlastníkù sousedních pozemkù vısadba možná, a dále bude projekt podporovat prostøednictvím svıch pøíspìvkovıch organizací,“ poznamenala.

Mezi ostatními kraji v republice si za loòskı rok i pøes deficit vısadby severní Morava a Slezsko nestojí nejhùøe, spolu s Olomouckım krajem se dìlí o ètvrté a páté místo. Jinde totiž stromù u krajskıch cest ubıvá ještì rychleji. Nejhorší je situace ve Zlínském kraji, kde jedna nová sazenice nahradila rekordních sedm vykácenıch stromù.

Ekologické organizace by pøivítaly centrální evidenci. „Žádné oficiální statistiky o kácení a vısadbì alejí podél silnic na celostátní úrovni neexistují,“ uvedl Jiøí Kaòa. Arnika dle nìj své statistiky už patnáct let zpracovává dotazováním u jednotlivıch krajskıch správ silnic. Chybí ale napøíklad informace, jak jsou nové vısadby úspìšné.

Football news:

Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence