Czech Republic

Akciová horečka trvá. GameStop prudce posílil, uživatelé Redditu slaví

Akcie GameStopu si bìhem støedeèního obchodování pøipsaly 103,94 procenta a uzavøely na 91,71 dolaru za kus. Vrátily se tak zhruba na úroveò ze zaèátku tohoto mìsíce. Kvùli prudkım vıkyvùm ceny bylo ve støedu obchodování s tìmito akciemi dvakrát pøerušeno, rostly však i po uzavøení burz. Objem obchodovanıch akcií byl zhruba tøikrát vyšší než pìtidenní prùmìr, uvedla stanice CNN s odkazem na data analytické spoleènosti Refinitiv.

Akcie GameStop

Èlenové fóra Wallstreetbets na Redditu neskrıvali své nadšení. Tito pøevážnì drobní investoøi z øad jednotlivcù dokázali v lednu vyhnat cenu akcií GameStopu z necelıch 20 dolarù na témìø 500 dolarù za kus. Podaøilo se jim to hromadnımi koordinovanımi nákupy, jimiž vyšachovali z hry øadu velkıch investièních fondù, které naopak sázely na pokles ceny (o souboji jednotlivcù s fondy ètìte podrobnìji zde nebo zde).

Ve støedu fórum zaplavily pøíspìvky hlásající návrat „gamestopového tažení” a vızvy, aby uživatelé nakoupené akcie drželi a neprodávali.

Aktivitu na fóru sdílel ve støedu napøíklad reportér CNN Brian Fung:

Pøekotnı rùst ceny akcií GameStop pøichází den poté, co spoleènost oznámila odchod svého finanèního øeditele Jima Bella. Podle americkıch médií byl manažer nucen odstoupit na nátlak vlivnıch investorù, kteøí nebyli zajedno ohlednì budoucí firemní strategie. 

Spoleènost, jejíž hlavním zdrojem pøíjmù zùstává fyzickı prodej videoher, se potıká s finanèními problémy. Hry se stále více prodávají pouze v digitální podobì a GameStop, kterı je dlouhodobì ve ztrátì, musí uzavírat stovky svıch poboèek.

Short-selling

ilustraèní snímek

Technika, pomocí které investoøi sází na burze na pokles ceny. Spoèívá v tom, že si investor akcie pùjèí, okamžitì je prodá a až jejich cena klesne, tak je nakoupí zpátky. Pùvodnímu majiteli je pak vrací se ziskem.

V lednu se amatérùm podaøilo vyhnat cenu akcií pouze díky tomu, že investièní fondy sázely na její pokles ve velkém. Velcí investoøi se ocitli ve velice riskantní pozici, když si kvùli tzv. short-sellingu napùjèovali více akcií, než kolik jich bylo skuteènì k dispozici. 

Data vızkumné firmy FactSet na konci prosince potvrdila, že se „shortovalo” 138 procent akcí GameStopu, což je možné díky tomu, že jednu akcii si za tímto úèelem mùže postupnì zapùjèit více investorù.

Fondy postupnì své pozice uzavøely, seèetly ztráty (podle vızkumné spoleènosti S3 Partners se vyšplhaly až na nižší desítky miliard dolarù) a podíl shortovanıch akcií klesl ke 40 procentùm. Portál poradenské spoleènosti Motley Fool zmínil jako možné vysvìtlení støedeèního zdražení to, že 40 procent je stále dost na to, aby se s akciemi událo to co v lednu, by v menším mìøítku.

Turbulentní konec mìsíce

Dalším možnım vysvìtlením je, že se blíží konec mìsíce. Drobní investoøi, kteøí využívají obchodovací platformy, jako napøíklad americkı Robinhood, totiž ve velkém využívají tzv. akciové opce. Tento nástroj slouží jako poukaz na nákup (nebo prodej) akcií v budoucnu za pøedem stanovenou cenu a v pøedem stanoveném množství. 

Akciové opce

ilustraèní snímek

Nástroj obchodování na akciovém trhu. Opce slouží jako poukaz na nákup nebo prodej akcií v budoucnu, za pøedem stanovenou cenu a v pøedem stanoveném množství. Majitel (kupující) svou opci využít nemusí. Jelikož je tímto prodejce opce znevıhodnìn, dostává od kupujícího tzv. opèní prémii.

Platnost opcí èasto vyprší na konci mìsíce, což podle ekonomického listu Barron’s mùže vyvolávat na akciovém trhu cenové turbulence. Svého cenového maxima dosáhly akcie GameStopu na konci ledna.

Životnost opce hraje klíèovou roli u její ceny. Podle magazínu Fortune lze od komunity z Wallstreetbets oèekávat, že bude koncem mìsíce tlaèit cenu akcií nahoru, aby na svıch opcích vydìlala. Pøíkladem je uživatel s pøezdívkou Jaboyles, kterı byl ve støedu v plusu více než 4 200 procent díky opcím, jejichž platnost v pátek vyprší.

Cenové turbulence spoleènosti GameStop a nìkterıch dalších firem na americkıch burzách však mají i další dùsledky. Kontrolní orgány ve Spojenıch státech je vyšetøují jako možnou manipulaci trhu. Sociální sí Reddit byla navíc podle webu BBC ve støedu pro mnohé uživatele nedostupnı. Firma neøekla, co vıpadek zpùsobilo, ale uvedla, že problém identifikovala a napravila.

Football news:

Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A