Czech Republic

Akcie krachující firmy lámou rekordy. Cenu nafoukli nadšenci na sociální síti

Spoleènost Gamestop provozuje zhruba pìt tisíc kamennıch obchodù s videohrami, herním pøíslušenstvím a spotøební elektronikou. Její byznys však postupnì upadá, kromì koronavirové krize se na nìm podepisuje i fakt, že stále více her se dnes prodává pouze v digitální podobì. V prosinci firma oznámila, že poèet trvale uzavøenıch provozoven bìhem posledních dvou let se do konce letošního bøezna vyšplhá na tisíc.

Akcie spoleènosti Gamestop

Potíže spoleènosti ji v posledních letech táhly dolù i na burze. Akcie Gamestop zapoèaly svùj pozvolnı pád na podzim roku 2015, kdy se cena pohybovala kolem 45 dolarù za kus. Od poloviny roku 2019 se už prodávaly za zhruba ètyøi dolary, a to až do loòského srpna, kdy najednou zaèala cena stoupat.

Nebıvalı zájem o akcie krachující firmy odstartovaly pøíspìvky v populárním internetovém fóru Wallstreetbets na sociální síti Reddit. Na fóru, které má nyní bezmála dva miliony uživatelù, si zkušenosti s investováním vymìòují pøedevším amatérští investoøi, kterıch kvùli pandemii v loòském roce vıraznì pøibylo.

Short-selling

V srpnu zaèali nìkteøí z nich vychvalovat právì akcie Gamestopu a èlenové fóra se pustili do nakupování, popisuje portál Vice News. Pøimìl je k tomu zejména argument, že se spoleènost stala primárním cílem investorù, kteøí na burze spekulují na pokles ceny. Tato metoda oznaèovaná jako short-selling spoèívá v tom, že si investor akcie pùjèí, okamžitì je prodá a posléze, až jejich cena klesne, je nakoupí zpátky. A vrací je tím pádem se ziskem.

Pokud je však takovıch spekulantù pøíliš mnoho a má dojít k hromadnému nakupování akcií kvùli vrácení, hrozí, že na trhu jich nebude dostatek. A právì na to vsadili investoøi z Redditu, kteøí se od loòského srpna vzájemnì povzbuzovali k hromadnım nákupùm akcií v nadìji, že tak „short-sellery” odstaví a pøinutí je sáhnout hluboko do kapes. Jedním z pøedních tahounù tohoto úsilí byl uživatel s pøezdívkou DeepFuckingValue, kterı na Redditu už pøed rokem uvedl, že nakoupil akcie Gamestopu za více než 50 tisíc dolarù.

Ukázalo se, že spoleènost byla skuteènì jedním z hlavních cílù spekulantù na pokles ceny akcií. Deník The Wall Street Journal s odkazem na data spoleènosti FactSet vyèíslil, že na konci prosince bylo za tímto úèelem nakoupeno 138 procent dostupnıch akcií firmy Gamestop. Hodnota pøesahující 100 procent je v tomto pøípadì možná, protože jednu akcii si mùže postupnì zapùjèit i více short-sellerù. Podle listu byla spoleènost jejich druhım nejvìtším cílem napøíè burzami NYSE (New York Stock Exchange) a Nasdaq.

Drobnıch investorù pøibıvá

Nyní to vypadá, že úsilí nadšencù z Redditu pøineslo ovoce. Cena akcií od loòského srpna postupnì vzrostla z ètyø dolarù na 20, kde se držela od Vánoc až do minulého tıdne. Bìhem dvou dnù pak vystøelila až ke 40 dolarùm za kus a na této úrovni se obchoduje i tento tıden. Podle analytikù však mìlo pozitivní dopad také jmenování nového èlena správní rady spoleènosti Gamestop Ryana Cohena, kterı vìøí, že dokáže skomírající firmu opìt nastartovat.

Odborníci pøed zbìsilım nakupováním akcií na základì trendù na sociálních sítích varují. „Na trhy pøichází znaèné množství èerstvıch penìz od drobnıch investorù, které míøí pøímo do spekulativních nákupù. Nazval bych to gamblingem. Tito ,obchodníci’ nakupují pouze na základì toho, že jim to doporuèil nìjakı blog,” uvedl akciovı stratég Daniel Laboe ze spoleènosti Zacks Investment Research.

Pøesto se obsahu sociálních sítí, jako je Reddit, stále více vìnují i profesionálové. Podle agentury Bloomberg je za tím snaha pochopit, jak se svımi penìzi nakládají zmínìní amatéøi a drobní individuální investoøi. Jejich podíl mezi obchodníky s akciemi totiž roste, nyní je zhruba na úrovni 20 procent. Podle odborníkù je za tím pandemie, rozvoj uživatelsky pøívìtivıch obchodovacích aplikací a ve Spojenıch státech i koronavirová podpora. Mnozí Amerièané totiž se stimulaèním šekem na 1 200 dolarù, kterı loni všichni dostali, nakládají jako s penìzi zdarma.

Football news:

Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo