Czech Republic

AIDS může mít podobný průběh jako covid, varuje lékař z Bulovky

U nemocnıch s AIDS se podle Jilicha mùže rozvinout urèitı typ zápalu plic, takzvaná pneumocystová pneumonie. Ta mùže mít podobné pøíznaky a mùže vypadat na rentgenu plic stejnì jako oboustrannı zápal plic vyvolanı nemocí covid-19. 

„Mohlo by dojít k zámìnì a mohl by bıt ošetøován pacient s jedním èi druhım onemocnìním a mohlo by to bıt špatnì interpretováno. V krajním pøípadì by mohly obì tyto infekce pùsobit zároveò,“ vysvìtlil Jilich, kterı pùsobí v HIV centru Nemocnice Na Bulovce. To je nejvìtší v Èesku, momentálnì peèuje asi o 1700 lidí s HIV.

Podle nìj proto v nìkterıch zemích zdravotníci velkou èást pacientù s podezøením na covid-19, kteøí jsou pøijímáni do nemocnice, testují rovnìž na HIV. Díky tomu se tak podaøilo odhalit více pøípadù HIV v populaci. Lékaø doporuèuje toto testování zavést i v Èesku.

Letos do konce øíjna byla HIV infekce zjištìna novì u 211 lidí, loni za celı rok pøibylo 222 pøípadù. U 34 lidí se nákaza zjistila až ve stadiu, kdy propukla nemoc AIDS. Na ni letos zemøelo 15 lidí. Odborníci odhadují, že v èeské populaci mùže bıt kolem pìti set lidí, kteøí neví, že jsou nakaženi.

Asi 30 procent z novıch pøípadù za rok není podle odborníkù odhaleno vèas. Pøi vèasném odhalení HIV infekce mají lidé díky moderní léèbì stejnou nadìji dožití jako bìžná populace. Nemoc AIDS u nich nemusí vùbec propuknout.

Asi 96 procent lidí, kteøí o své pozitivitì vìdí, se v Èesku léèí. K dispozici mají osm specializovanıch HIV center. Kromì Bulovky jsou také v Ústøední vojenské nemocnici v Praze, dále v Hradci Králové, Brnì, Ostravì, Ústí nad Labem, Èeskıch Budìjovicích a Plzni.

Football news:

Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca