Czech Republic

Abych s ním třásl, mi radili lékaři, brání se muž obžalovaný ze zabití syna

„Abych s ním zatøásl, mi poradili na lince první pomoci a nakonec i lékaøi. Syn upadal nìkdy do kómatu. Mìl jsem ho rád, vìnoval jsem mu všechen èas. Obžaloba je pro mì absurdní,“ tvrdil soudu obžalovaný, který mìl syna v péèi.

V obsáhlé výpovìdi pak líèil soužití s chlapcovou matkou, která podle nìj nemìla o dítì zájem, takže starosti zùstaly pouze na nìm. Pøerušil kvùli nim úspìšné studium a pøijal placenou mateøskou dovolenou.

Soud mu péèi o syna pøiznal napodruhé v pøedbìžném opatøení. Partnerka totiž podle nìj odcházela èasto z bytu na nìkolik dní i v dobì kojení a nakonec si našla jiného muže.

Za kritické období bere obžaloba leden 2019, kdy chlapce nìkolikrát ošetøovali lékaøi kvùli jeho obèasným ztrátám vìdomí. Obžalovaný tvrdí, že se nechovali profesionálnì a k chlapcovì stavu pøispìli.

Aby pøi ztrátì vìdomí s chlapcem zatøásl, mu prý telefonicky radili na záchrance 21. ledna. Potom dítì odvezl do èeskokrumlovské nemocnice, kde mu sdìlili, že na podrobné vyšetøení malého pacienta nemají pøístroje.

„V nemocnici jsem s ním byl i s partnerkou, kterou jsem zavolal. Druhý den ho odvezli do èeskobudìjovické nemocnice. Udìlali mu vyšetøení na epilepsii a øekli, že je v poøádku. Zdravotní potíže se však opakovaly i doma, jeho ošetøující lékaøka mi telefonicky na dálku diagnostikovala, že je to jen nachlazení. Mìl teplotu, nechtìl jíst. Dával jsem mu acylpyrin a studené obklady. Po dvou dnech ho znovu odvezli do nemocnice. Tam se koncem mìsíce jeho stav zhoršil, na CT zjistili krvácení do mozku a museli ho operovat,“ popisoval muž.

Po operaci zùstaly dítìti tìžké trvalé následky, jako ztráta hybnosti. Rodièe se nakonec rozhodli dát syna do ústavu, kde zemøel v srpnu, druhý den po umístìní.

Chlapce, který ještì neumìl chodit, uèil vaøit

Obžalovaný opakuje, že chlapcovu smrt zavinili lékaøi, kteøí potíže bagatelizovali a neposkytli pacientovi patøiènou péèi. Naznaèil, že nemocnice chce zatajit chyby napøíklad tím, že mu odmítla pøedat synovu kompletní zdravotní dokumentaci.

Trestní oznámení na nìj pøitom podal primáø nemocnièního oddìlení, kde zjistili krvácení a otok mozku. Sám obžalovaný oficiální stížnost na nemocnici nepodal.

Výslech obžalovaného se soustøedil mimo jiné na praktiky výchovy dítìte. Muž tvrdí, že má za vzor herce Jaroslava Duška a jeho pøírodní metody volnosti bez násilí. Chlapce, který ještì neumìl chodit, prý uèil vaøit a nechával mu doma prostor k pohybu a zkoumání prostøedí.

Státní zástupkyni Dagmar Šimákovou zajímaly hry, kdy podle svìdkù pøedvádìl s nìkolikamìsíèním dítìtem, konkrétnì takzvané letadlo. Na pokyn pøedsedkynì senátu Soni Biskupové Fišerové pak obžalovaný na figurce dìtské panny pøedvádìl v soudní síni, jak si synem na letadlo hrál. Nìkteøí svìdci pøitom vyšetøovatelùm øekli, že mu takové praktiky rozmlouvali.

Soud pokraèuje tento týden výpovìïmi svìdkù z okruhu známých, rodiny a znalcù. Muži hrozí osm až 16 let vìzení.

Football news:

Umtiti on leaving Barca: there Were contacts with Lyon, but nothing concrete
Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break